Skip to content
piestany-most-kresba

VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii  24.—26. 6. 2021 Kino FONTÁNA, Piešťany 

INFORMÁCIE

Organizátor

Slo­ven­ská psy­chiat­ric­ká spo­loč­nosť SLS
Sek­cia bio­lo­gic­kej psychiatrie

Témy

  1. Od neuro­vied ku kli­nic­kej praxi
  2. Zvlá­da­nie akút­nych sta­vov v psychiatrii
  3. Prob­lé­my dlho­do­bej lieč­by v psychiatrii
  4. COVID-19 a psy­chic­ké ochorenia

Programový a organizačný výbor

MUDr. Lívia VAVRUŠOVÁ, PhD.
MUDr. Igor RIEČANSKÝ, PhD.
MUDr. Eva PÁLOVÁ, PhD.
MUDr. Ľubo­mí­ra IZÁKOVÁ, PhD.
MUDr. Zuza­na LAJČIAKOVÁ

Posielanie abstraktov (100 – 150 slov)

On­‑line:      regis­trač­ný for­mu­lár ↓
E‑mailom:  agenturakami@​agenturakami.​sk

Hodnotenie ARS CME: 15 kreditov

Kon­gres je zara­de­ný do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty sú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR 3662005 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK a Európ­skou akre­di­tač­nou radou.

Kre­di­ty za pasív­nu účasť
Štvr­tok       24. 6. 2021  4 kre­di­ty   
Pia­tok        25. 6. 2021  8 kre­di­tov
Sobo­ta       26. 6. 2021  3 kredity

Kre­di­ty za aktív­nu účasť (za kaž­dý prís­pe­vok)
Prvý autor slo­ven­ský /​ zahra­nič­ný           10 kre­di­tov /​ 15 kre­di­tov
Dva­ja spo­lu­au­to­ri slo­ven­skí /​ zahra­nič­ní   5 kre­di­tov /​ 10 kreditov

Cer­ti­fi­ká­ty
Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­du účast­ní­ci na strán­ke https://​ks​.lekom​.sk – zóna pre leká­rov, po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej akti­vi­ty. Účast­ní­kom, kto­rí nema­jú vytvo­re­né kon­to, zašle­me cer­ti­fi­kát e‑mailom cca do dvoch týž­dňov po skon­če­ní konferencie.

Nepeňažné plnenie

Orga­ni­zá­tor nebu­de posky­to­vať nepe­ňaž­né plne­nie pre účast­ní­kov podu­ja­tia (uby­to­va­nie, dopra­va). Ak si účast­ník hra­dí regis­trač­ný popla­tok sám, nemá povin­nosť odvo­du zráž­ko­vej dane za nepe­ňaž­né plne­nie v zmys­le Záko­na o dani z príj­mov č. 5952003 Z. z. v zne­ní neskor­ších predpisov.

REGISTRÁCIA

Účastnícky poplatok

člen SBP SPsS SLS 90 €
nečlen SBP SPsS SLS 90 €
spre­vá­dza­jú­ca osoba 90 €

Aktív­na účasť – prvý autor regis­trač­ný popla­tok NEHRADÍ!

V cene regis­trač­né­ho poplat­ku je zahr­nu­té: účasť na kon­fe­ren­cii, kon­fe­renč­ný balí­ček, stra­vo­va­cí balí­ček, orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie konferencie

Dôležité termíny

Ter­mín pri­hlá­se­nia aktív­nej účas­ti:  25. 5. 2021
Ter­mín zasla­nia abs­trak­tov:             25. 5. 2021

Pri­hlá­se­ním aktív­nej účas­ti bude­te zara­de­ní do prog­ra­mu kon­fe­ren­cie PREZENČNOU FORMOU, pri zme­ne for­my na ON LINE, si orga­ni­zá­to­ri vyhra­dzu­jú prá­vo zara­diť Vás do prog­ra­mu. Pri kon­fe­ren­cii ON LINE bude zabez­pe­če­ný pre­nos z kina Fon­tá­na Piešťany.

Regis­trač­ný popla­tok uhraď­te pro­sím na účet:
Názov účtu: Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., Let­ná 8275, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
Peňaž­ný ústav: OTP/​ČSOB Ban­ka Slo­ven­sko, a. s.
VS: bude Vám pri­ra­de­ný po zare­gis­tro­va­ní
KS: 0308
IBAN: SK29 5200 0000 0000 0947 0420
SWIFT: OTPVSKBX

Poznám­ka:
• do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účast­ní­ka,
• ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zozna­mu,
• pri regis­trá­cii je potreb­né pre­uká­zať sa dokla­dom o zapla­te­ní regis­trač­né­ho poplatku.

Registrácia

On­‑line:     regis­trač­ný for­mu­lár ↓
E‑mailom:  agenturakami@​agenturakami.​sk    kami@​agenturakami.​sk

Stor­no regis­trá­cie
Sek­re­ta­riát kon­fe­ren­cie musí byť vyro­zu­me­ný o zru­še­ní účas­ti na kon­fe­ren­cii písom­ne e‑mailom na agenturakami@​agenturakami.​sk. Zru­še­nie po tele­fó­ne nebu­de akceptované. 

Stor­no pod­mien­ky
do 31. 5. 2021 – bez stor­no poplat­ku
od 1. 6. 2021   – 100 % výš­ka regis­trač­né­ho poplatku

Ubytovanie

Uby­to­va­nie pre účast­ní­kov kon­fe­ren­cie zabez­pe­ču­je Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
On-line: vypl­ne­ním uby­to­va­cie­ho for­mu­lá­ra ↓
E‑mailom:   sekretariat@​agenturakami.​sk

Stravovanie

Stra­vo­va­cie služ­by budú počas kon­fe­ren­cie posky­to­va­né len v súla­de s vyhláš­kou ÚVZ.

INFORMÁCIE PRE VÝROBU E‑POSTEROV

POSTERY budú pre­zen­to­va­né v elek­tro­nic­kej for­me, na doty­ko­vých LCD obra­zov­kách. Počas celé­ho trva­nia kon­fe­ren­cie budú k dis­po­zí­cii všet­kým účast­ní­kom. K výro­be je potreb­né pou­žiť napr. prog­ram MS Power­Po­int či špe­cia­li­zo­va­né gra­fic­ké prog­ra­my (viď niž­šie). Plo­cha pre zobra­ze­nie e‑posteru na obra­zov­ke je 52 × 66 cm (š × v). E‑poster nemu­sí pres­ne zod­po­ve­dať tým­to roz­me­rom – šír­ka sa vždy pris­pô­so­bí veľ­kos­ti plo­chy (pri výro­be dopo­ru­ču­je­me nasta­viť šír­ku doku­men­tu na 52 cm), dĺž­ka je ľubo­voľ­ná (poster je mož­né posú­vať pohy­bom prs­ta po obra­zov­ke). Dopo­ru­če­ná mini­mál­na veľ­kosť pís­ma pri šír­ke doku­men­tu 52 cm je 17 – 20 bodov. E‑posterové tabu­le sú vyba­ve­né fun­kci­ou „LUPA“, tak­že aký­koľ­vek detail (obrá­zok, graf) na e‑posteru bude mož­né pri pre­hľa­dá­va­ní zväčšiť.

VÝROBA E‑POSTERU:
v prog­ra­me MS Power­Po­int
— nasta­ve­nie veľ­kos­ti doku­men­tu (šír­ka 52 cm, výš­ka pod­ľa potre­by) v „Návrh/​Vzhľad strán­ky
— vlo­že­nie tex­tov, gra­fov a obráz­kov
— zasla­nie na email : agenturakami@​agenturakami.​sk, vo for­má­te PPT ale­bo PDF (300 dpi)

v iných prog­ra­moch (napr. Ado­be InDe­sign, Illu­stra­tor, Pho­tos­hop, Quark Xpress atd.)
— nasta­ve­nie veľ­kos­ti doku­men­tu (šír­ka 52 cm, výš­ka pod­ľa potre­by)
— vlo­že­nie tex­tov, gra­fov a obráz­kov
— zasla­nie na email: agenturakami@​agenturakami.​sk, vo for­má­te PDF (300 dpi)

Ku kaž­dé­mu e‑posteru je mož­né pri­lo­žiť ľubo­voľ­ný počet videí. Pod­po­ro­va­né for­má­ty videí: avi, mp4, wmv, webm. Pro­sí­me Vás o zasla­nie Vašich prác v e‑forme obra­tom, naj­ne­skôr do 10. 6. 2021. V prí­pa­de akých­koľ­vek otá­zok pro­sím kon­tak­tuj­te  Mgr. Miro­sla­vu KOZÁKOVÚ agenturakami@​agenturakami.​sk, tel: 0948 /​ 658 488

VZOR – šab­ló­na e‑posteru na stia­hnu­tie, pod­ľa kto­rej môže­te e‑poster vyro­biť. Šab­ló­na nie je pod­mien­kou. Apli­ká­ciu kaž­dý poster roz­tiah­ne na šír­ku obra­zov­ky, pre­to môže mať poster aj iný roz­mer (čas­to sú poste­ry dlh­šie, ľah­ko sa nimi posúva).

1
Regis­trač­ný formulár

ON-LINE registrácia UKONČENÁ!

Možnosť registrácie už len priamo na mieste konferencie.

Zamest­ná­va­teľ

Súhlas so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov
ÚČASTNÍK
ÚČASŤ
Aktív­na účast

Abs­trakt môže­te zaslať aj samos­tat­ne na emai­lo­vú adre­su agenturakami@​agenturakami.​sk do 30. 4. 2021

Regis­trá­ciu hra­dí

Poža­du­jem vysta­viť faktúru:

keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right
UBYTOVANIE 
Agen­tú­ra KAMI, s. r. o. si vyhra­dzu­je prá­vo na zme­nu cien.
V prí­pa­de záuj­mu o uby­to­va­nie nás pro­sím kon­tak­tuj­te.
hotel-Magnólia-e1546592455122

Hotel Magnólia ****
Nálepkova 1

Vzdia­le­nosť od kina: cca 650 m

 OBSADENÉ 

hotel-Park

Hotel Park ***+
Nábrežie Ivana Krasku 2

Vzdia­le­nosť od kina: cca 800 m

Rezer­vo­va­ná kapa­ci­ta:
2× Apart­mán Štan­dard
5× Apart­mán LUX

Cena uby­to­va­nia s raňaj­ka­mi:
Apart­mán Štan­dard 111 Eur /​ noc
Apart­mán Štan­dard obs. 1 os.  98 Eur /​ noc
Apart­mán LUX 115 Eur /​ noc
Apart­mán LUX obs. 1 os.   103 Eur /​ noc
Miest­ny popla­tok: 1,50 Eur /​ oso­ba /​ noc
Par­ko­va­nie pre uby­tov­ných hos­tí zdarma.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hotel Pavla ****
Sad Andreja Kmeťa 76

Vzdia­le­nosť od kina: cca 500 m

Rezer­vo­va­ná kapa­ci­ta:
3× Apart­mán

Cena uby­to­va­nia s raňaj­ka­mi:
Apart­mán 2 /​ 1 os.  135 Eur /​ noc
Miest­ny popla­tok:  1,50 Eur /​ oso­ba /​ noc
Par­ko­va­nie pre uby­to­va­ných hos­tí zdarma.

PROGRAM


Organizátori si vyhradzujú právo na zmeny!

24. jún 2021 štvrtok


13.15 – 13.30
Sláv­nost­né otvo­re­nie VIII. Kon­fe­ren­cie o bio­lo­gic­kej psychiatrii

13.30 – 14.30
Je mož­né lie­čiť dep­re­siu inak ?
Sym­pó­zium pod­po­re­né spo­loč­nos­ťou Jans­sen
Pred­se­da­jú­ca:  Vav­ru­šo­vá L.

Čo zna­me­ná „úspeš­ná lieč­ba dep­re­sie?“
Krá­lo­vá M., Bratislava

Je glu­ta­má­to­vá regu­lá­cia kľú­čom k rých­lej a účin­nej lieč­be dep­re­sie?
Dra­ga­šek J., Košice

Prvé skú­se­nos­ti s eske­ta­mí­nom – kazu­is­ti­ky.
Vav­ru­šo­vá L., Bratislava

15.00 – 16.45
Expe­ri­men­tál­ny a kli­nic­ký výskum afek­tív­nych porúch
Pred­se­da­jú­ci: Izá­ko­vá Ľ., Ježo­vá D.

Zme­ny kon­cen­trá­cií aldos­te­ró­nu u pacien­tov s dep­re­sív­nou poru­chou.
Izá­ko­vá Ľ., Hla­vá­čo­vá N., Sege­da V., Ježo­vá D., Bratislava

Neuro­en­dok­rin­né mar­ke­ry s poten­ciál­nym význa­mom pre afek­tív­ne poru­chy a ich lieč­bu.
Ježo­vá D., Hla­vá­čo­vá N., Karai­lie­vo­vá L., Izá­ko­vá Ľ., Bratislava

Tes­tos­te­rón a jeho úlo­ha pri dep­re­sív­nom syn­dró­me – kazu­is­ti­ky.
Repko­vá Z., Pezinok

Úči­nok 7,8‑dihydroxyflavónu v ani­mál­nych mode­loch dep­re­sie.
Ben­ko J., Cebo­vá M., Vran­ko­vá S., Bratislava

Expe­ri­men­tál­ne prí­stu­py hod­no­te­nia mater­skej dep­re­sie a účin­kov anti­dep­re­sív
Dubo­vic­ký M., Bratislava

Pre­na­tal immu­ne chal­len­ge and repe­a­ted pre­da­tor scent expo­su­re in adult­ho­od have oppo­si­te effects on the exci­ta­bi­li­ty of sero­to­ni­ner­gic neurons in the rat brain
Dre­men­cov E., Ježo­vá D., Bratislava

17.00 – 17.45
Ple­nár­na pred­náš­ka
Pred­se­da­jú­ca: Vav­ru­šo­vá L.

Varia­bi­li­ta frek­ven­cie srd­ca ako psy­cho­fy­zi­olo­gic­ký index – od teórie po kli­nic­kú prax.
Ton­haj­ze­ro­vá I., Ondrej­ka I., Martin

18.00 – 19.00
Nový vs. sta­rý nor­mál v psy­chiat­rii.

Sym­pó­zium pod­po­re­né spo­loč­nos­ťou KRKA
Pred­se­da­jú­ci:  Vav­ru­šo­vá L.

Poru­chy cir­ka­dián­nych ryt­mov v psy­chiat­rii.
Moťov­ský B., Trenčín

Post-covid syn­dróm ver­sus dep­re­sia.
Vav­ru­šo­vá L., Bratislava

19.30
Veče­ra /​ tera­sa hotel Magnólia

 

25. jún 2021 piatok


09.00 – 10.00
Širo­ké spek­trum využi­tia karip­ra­zí­nu v ambu­lant­nej a nemoc­nič­nej pra­xi
Sym­pó­zium pod­po­re­né spo­loč­nos­ťou Gede­on Rich­ter
Pred­se­da­jú­ci: Dra­ga­šek J.

Život so schi­zof­ré­ni­ou: oby­čaj­ný prí­beh s neoby­čaj­ným výsled­kom.
Dra­ga­šek J., Košice

Moder­ná lieč­ba schi­zof­ré­nie = dob­re zahra­tá šacho­vá par­tia.
Repko­vá Z., Pezinok

10.15 – 11.15
Pato­me­cha­niz­my neuro­vý­vi­no­vých porúch
Pred­se­da­jú­ci: Rie­čan­ský I.

Plaz­ma­tic­ké cyto­kí­ny u detí s poru­chou autis­tic­ké­ho spek­tra a ich vzťah s mie­rou symp­tó­mov.
Beli­ca I., Jan­šá­ko­vá K., Kop­čo­vá M., Poló­ny­i­ová K., Čelá­ro­vá D., Hap­čo­vá M., Ostat­ní­ko­vá D., Babin­ská K., Bratislava

Roz­die­ly v ste­ro­ido­ge­né­ze u pred­pu­ber­tál­nych chlap­cov s poru­cha­mi autis­tic­ké­ho spek­tra a neuro­ty­pic­kej popu­lá­cie.
Jan­šá­ko­vá K., Hill M., Čelá­ro­vá D., Celu­šá­ko­vá H., Bičí­ko­vá M., Repis­ká G., Máčo­vá L., Ostat­ní­ko­vá D., Bratislava

Vplyv črev­nej mik­ro­bi­oty na regu­lá­ciu moz­go­vých fun­kcií.
Šol­tý­so­vá M., Tomo­va A., Ostat­ní­ko­vá D., Bratislava 

11.30 – 13.00
Psy­chiat­ric­ké aspek­ty COVID-19
Pred­se­da­jú­ci: Krá­lo­vá M., Zel­man M.

Dopa­dy COVID-19 na rodi­ny s deť­mi s poru­chou autis­tic­ké­ho spek­tra.
Poló­ny­i­ová K., Beli­ca I., Celu­šá­ko­vá H., Jan­šá­ko­vá K., Kop­čí­ko­vá M., Sza­pu­ová Ž., Ostat­ní­ko­vá D., Bratislava

COVID-19 encep­fa­lo­pat­hia, prí­či­ny a jej psy­chiat­ric­ká mani­fes­tá­cia v akút­nej fáze ocho­re­nia: prak­tic­ké skú­se­nos­ti z ústav­nej psy­chiat­ric­kej sta­rost­li­vos­ti v čer­ve­nej zóne.
Dubin­ská S., Košice

COVID-19 a antip­sy­cho­tic­ká lieč­ba.
Zel­man M., Hronovce

COVID – 19 a kog­ní­cia.
Krá­lo­vá M., Bratislava

Psy­cho­far­ma­ká v lieč­be COVID – 19? Úlo­ha sig­ma 1 recep­to­rov v reduk­cii rizi­ka vzni­ku ocho­re­nia SARS-CoV‑2 a jeho závaž­nos­ti.
Dra­ga­šek J., Van­čo­vá Z., Jar­čuš­ko­vá D., Košice

Psy­chiat­ric­ká prob­le­ma­ti­ka pri­dru­že­ná k long Covid syn­dró­mu.
Kova­čo­vič P., Bratislava

13.00
Krst pub­li­ká­cie z edí­cie Kapi­to­ly moder­nej psychiatrie

14.00 – 15.00
COVID 19 a dušev­né zdra­vie – výzvy, rie­še­nia a mož­nos­ti
Sym­pó­zium pod­po­re­né spo­loč­nos­ťou Ange­li­ni
Pred­se­da­jú­ci: Dra­ga­šek J.

Dopad pan­dé­mie COVID-19 na dušev­ní zdra­ví, a co s tím?
Anders M., Praha

Nut­rič­né fak­to­ry a dušev­né zdra­vie: význam omega‑3 mast­ných kyse­lín v regu­lá­cii nála­dy, spán­ku i pamä­ti.
Dra­ga­šek J., Košice

15.15 – 16.00
Ple­nár­na pred­náš­ka
Pred­se­da­jú­ci:  Rie­čan­ský I.

Roz­lúsk­ne­me záha­du Alz­he­i­me­ro­vej cho­ro­by v 21. sto­ro­čí?
Žil­ka N., Bratislava

16.15 – 17.45
Psy­cho­far­ma­ko­lo­gic­ké aktu­ali­ty
Pred­se­da­jú­ci: Peče­ňák J., Brez­noš­čá­ko­vá D.,

Tren­dy vo výsku­me nových psy­cho­far­mák.
Peče­ňák J., Bratislava

Slo­ven­ské dopo­ru­če­nia pre lieč­bu schi­zof­ré­nie – dva roky v pra­xi.
Brez­noš­čá­ko­vá D., Koši­ce, Vra­nov n/​Topľou

Posta­ve­nie psy­che­de­lík v súčas­nej psy­chiat­rii.
Pata­rák M., Ban­ská Bystrica

18.00 – 19.00
Brain Fog?
Sym­pó­zium pod­po­re­né spo­loč­nos­ťou Lund­beck  
Pred­se­da­jú­ca:  Vav­ru­šo­vá L.

Vor­ti­oxe­tin v době covi­do­vé a post­co­vi­do­vé.
Horá­ček J., Praha

Kli­nic­ké skú­se­nos­ti s lieč­bou dep­re­sív­nych porúch v rám­ci poko­vi­do­vé­ho syn­dró­mu.
Hor­vá­to­vá Z., Prešov

19.30
Veče­ra  /​ tera­sa Kursalón

26. jún 2021 sobota


09.00 – 10.15
Neuro­bi­oló­gia psy­chic­kých fun­kcií
Pred­se­da­jú­ci: Mar­ko M., Miná­rik P.

Účin­ky elek­tric­kej sti­mu­lá­cie pre­fron­tál­nej kôry na exe­ku­tív­ne fun­kcie.
Mar­ko M., Rie­čan­ský I., Bratislava

Modu­lá­cia kog­ni­tív­nych fun­kcií pomo­cou mozoč­ko­vej trans­kra­niál­nej elek­tric­kej sti­mu­lá­cie.
Bes­ter­ci­ová D., Rov­ný R., Mar­ko M., Rie­čan­ský I., Bratislava

Inhi­bí­cia moto­ric­kých odpo­ve­dí z hľa­dis­ka fyzi­oló­gic­kých a beha­vi­orál­nych pro­ce­sov.
Cim­ro­vá B., Kováč M., Rov­ný R., Rie­čan­ský I., Bratislava

Úlo­ha moz­go­vé­ho neurot­ro­fic­ké­ho fak­to­ra v pamä­ti a uče­ní
Rov­ný R., Mar­ko M., Michal­ko D., Van­čo­vá Z., Dra­ga­šek J., Rie­čan­ský I., Bra­ti­sla­va, Košice

Star­nu­tie moz­gu
Miná­rik P., Pezinok

10.15 – 10.30
POSTERY 
Pred­se­da­jú­ci: Vav­ru­šo­vá L., Rie­čan­ský I.

Rých­ly a poma­lý v tes­te ver­bál­nej flu­en­cie: Ako orga­ni­zo­va­nosť séman­tic­kých poznat­kov ovplyv­ňu­je vyba­vo­va­nie z ver­bál­nej pamä­ti.
Michal­ko D., Mar­tin M., Rie­čan­ský I., Bratislava

Vplyv anti­dep­re­sív na kar­di­ovas­ku­lár­ny sys­tém a bez­peč­nosť kar­di­ovas­ku­lár­nych lie­čiv pri dep­re­sív­nych poru­chách.
Hor­vá­to­vá Z., Beňo­vá K., Prešov

Effect of cytoc­hro­me P450 inhi­bi­ti­on by pro­adi­fen on the exci­ta­bi­li­ty of cen­tral mono­ami­ne-sec­re­ting neurons in rats.
Grin­chii D., Pali­ok­ha R., Khou­ry T., Dre­men­cov E.

10.30 – 12.00
Varia
Pred­se­da­jú­ci: Pro­vaz­ník V., Viš­ňov­ský E.,

Využi­tie vir­tu­ál­nej rea­li­ty v psy­chiat­rii.
Kar­ša­y­o­vá O., Pezinok

Je impul­zív­ne sprá­va­nie ovlá­da­teľ­né?
Pro­vaz­ník V., Bratislava

Nal­tre­xón v níz­kych dáv­kach. 
Viš­ňov­ský E., Nitra

Para­som­nie v psy­chiat­rii. 
Moťov­ský B., Trenčín

Nové syn­te­tic­ké psy­chos­ti­mu­lan­ciá, tem­ný pokrok a prí­beh bez kon­ca.
Vla­di­mír A., Pred­ná Hora

Dostup­né apli­kač­né for­my lie­čiv v psy­chiat­rii.
Vav­ru­šo­vá L., Bratislava

12.00
Sláv­nost­né ukon­če­nie konferencie

GENERÁLNY PARTNER

                            

HLAVNÍ PARTNERI

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT KONFERENCIE

Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
Let­ná 8275, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
Regis­trá­cia
Mgr. Miro­sla­va Kozá­ko­vá
Tel.: 0948 656 488
agenturakami@​agenturakami.​sk
Uby­to­va­nie:
Mgr. Lucia Kozá­ko­vá
sekretariat@​agenturakami.​sk
Tel.: 0948 270 880