Slovenský psychiatrický zjazd

XIV. Slovenský psychiatrický zjazd
19. Česko-slovenský psychiatrický zjazd
a XXIV. kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti
na tému „Duševné zdravie“

24. – 25. september 2021

Dámy a páni,
vzhľadom k tomu, že počas on-line prenosu došlo k niekoľkým technickým výpadkom,
za ktoré sa ospravedlňujeme. Ponúkame Vám možnosť pozrieť si uvedené bloky vo videu,
ktoré nájdete na tejto stránke do 31. 10. 2021. Heslo použite totožné s prihlásením na zjazd.

Technické chyby nás mrzia, ďakujeme Vám za porozumenie.

— VIDEOZÁZNAM —

ABSTRAKTY

Záš­ti­tu nad podu­ja­tím prebrali

Zuza­na Čapu­to­vá, pre­zi­dent­ka Slo­ven­skej repub­li­ky
Matúš Val­lo,
pri­má­tor hlav­né­ho mes­ta Slo­ven­skej repub­li­ky Bra­ti­sla­vy
Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Bre­za, DrSc., MHA, MPH, pre­zi­dent Slo­ven­skej lekár­skej spoločnosti

 

Hlavné témy:
PSYCHIATRIA ZA HRANICAMI SÚČASNEJ PARADIGMY
ČESKÁ A SLOVENSKÁ PSYCHIATRICKÁ STAROSTLIVOSŤ VO SVETLE ŠTANDARDOV A REFORIEM

orga­ni­zá­tor

spo­lu­or­ga­ni­zá­to­ri

      

Váže­ní kole­go­via,
dovoľ­te mi adre­so­vať Vám pozván­ku výbo­ru Slo­ven­skej psy­chiat­ric­kej spo­loč­nos­ti na podujatie

XIV. Slo­ven­ský psy­chiat­ric­ký zjazd
19. Čes­ko-slo­ven­ský psy­chiat­ric­ký zjazd
a XXIV. kon­gres Slo­ven­skej lekár­skej spo­loč­nos­ti na tému „Dušev­né zdra­vie“,
kto­ré sa usku­toč­ní onli­ne v dňoch 24. – 25. sep­tem­bra 2021
.

Podu­ja­tie sme zača­li aktív­ne pri­pra­vo­vať pri­bliž­ne pred rokom, v čase, keď do našich plá­nov vstú­pi­la pan­dé­mia COVID-19. Vní­ma­li sme, že jej vplyv na prie­beh podu­ja­tia nega­tív­ne ovplyv­nia napä­tie a oba­vy, kto­ré sme pre­ží­va­li v novej nepoz­na­nej ohro­zu­jú­cej situ­ácii. Roz­hod­li sme sa pre­to podu­ja­tie pre­lo­žiť až na sep­tem­ber 2021. Kona­li sme tak v náde­ji, že sa o viac ako rok už bude­me opäť veno­vať širo­ko­s­pek­trál­nym témam náš­ho odbo­ru, nie­len infek­cii SARS-COV‑2.
Bohu­žiaľ, dnes sme sved­ka­mi situ­ácie, že naše fun­go­va­nie sa zatiaľ nevra­cia do „nor­má­lu“. Nie sme schop­ní zare­zer­vo­vať hote­ly a ďal­šie služ­by s garan­ci­ou ich využi­tia, ale ani záväz­ne potvr­diť účasť nás všet­kých. „Stáv­ku na neis­to­tu“ nepo­va­žu­je­me za vhod­né rie­še­nie. Orga­ni­zač­né výbo­ry sa pre­to dohod­li na onli­ne for­me podu­ja­tia, kto­ré sa usku­toč­ní v plá­no­va­nom ter­mí­ne na pre­lo­me pra­cov­né­ho týžd­ňa a víken­do­vých dní. Kvô­li nároč­nos­ti onli­ne plat­for­my v kon­tex­te bež­ných pra­cov­ných povin­nos­tí sme sa roz­hod­li skrá­tiť ho na 2 dni.

Hlav­né témy podu­ja­tia sa však kaž­dým dňom stá­va­jú aktu­ál­nej­ší­mi: „Psy­chiat­ria za hra­ni­ca­mi para­dig­my a Čes­ká a slo­ven­ská psy­chiat­ric­ká sta­rost­li­vosť vo svet­le štan­dar­dov a refo­riem“ sú tým, čo aktu­ál­ne pre­ží­va­me či plá­nu­je­me. Domi­nu­jú­cou témou v psy­chiat­rii je refor­ma psy­chiat­ric­kej sta­rost­li­vos­ti ako súčasť refor­my sta­rost­li­vos­ti o dušev­né zdra­vie a to v obi­dvoch kra­ji­nách. Psy­chiat­ria ostat­ný rok navy­še zaží­va nové časy, fun­gu­je­me v zme­ne­nom reži­me, diag­nos­ti­ku­je­me post-COVID-ové syn­dró­my, oča­ká­va sa pan­dé­mia post-pan­de­mic­kých psy­chic­kých porúch. Pop­ri tom však rie­ši­me mno­hé odbor­né témy, kto­rým sme sa veno­va­li už pred­tým. Pôvod­né témy podu­ja­tia sú teda nad­ča­so­vé a širo­ko­s­pek­trál­ne. Radi by sme ich ponúk­li všet­kým účast­ní­kom ako plat­for­mu pre výme­nu infor­má­cií, zdie­ľa­nie názo­rov aj skú­se­nos­tí medzi obo­ma kra­ji­na­mi a dôle­ži­té dis­ku­sie. Na názo­re kaž­dé­ho zále­ží, dôle­ži­té je vypo­čuť si kaž­dý názor.
V prog­ra­me sme vytvo­ri­li pries­tor pre 4 ple­nár­ne pred­náš­ky, 12 hodi­no­vých blo­kov, počas kto­rých dosta­ne pries­tor na pre­zen­tá­ciu a dis­ku­siu kaž­dá Sek­cia SPsS SLS a tiež Psy­chiat­ric­ká spo­leč­nost ČLS JEP. Záro­veň zacho­vá­me mož­nosť aktív­nej účas­ti pre kaž­dé­ho účast­ní­ka vo for­me poste­rov. Sprie­vod­ným prog­ra­mom budú sym­pó­ziá pod­po­re­né edu­kač­ný­mi gran­ta­mi par­tne­rov podu­ja­tia.
Našou sna­hou je podu­ja­tie orga­ni­zač­ne zabez­pe­čiť čo naj­lep­šie, aby napriek onli­ne rea­li­zá­cii bolo pre kaž­dé­ho účast­ní­ka odbor­ne boha­tým a záro­veň prí­jem­ným zážitkom.

Teším sa na stretnutie,

Ľubo­mí­ra Izá­ko­vá
za orga­ni­zač­ný výbor podujatia