Slovenský psychiatrický zjazd

XIV. Slovenský psychiatrický zjazd
a XXIV. kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti
19. Česko-slovenský psychiatrický zjazd

— ONLINE —

24. – 25. september 2021

Záš­ti­tu nad podu­ja­tím prebrali

Zuza­na Čapu­to­vá, pre­zi­dent­ka Slo­ven­skej republiky
Matúš Val­lo,
pri­má­tor hlav­né­ho mes­ta Slo­ven­skej repub­li­ky Bratislavy
Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Bre­za, DrSc., MHA, MPH, pre­zi­dent Slo­ven­skej lekár­skej spoločnosti

 

Hlavné témy:
PSYCHIATRIA ZA HRANICAMI SÚČASNEJ PARADIGMY
ČESKÁ A SLOVENSKÁ PSYCHIATRICKÁ STAROSTLIVOSŤ VO SVETLE ŠTANDARDOV A REFORIEM

orga­ni­zá­tor

spo­lu­or­ga­ni­zá­to­ri

      

Váže­ní kolegovia,
dovoľ­te mi adre­so­vať Vám pozván­ku výbo­ru Slo­ven­skej psy­chiat­ric­kej spo­loč­nos­ti na podujatie

XIV. Slo­ven­ský psy­chiat­ric­ký zjazd, 19. Čes­ko-slo­­ve­n­s­ký psy­chiat­ric­ký zjazd a XXIV. Kon­gres Slo­ven­skej lekár­skej spoločnosti,
kto­ré sa usku­toč­ní onli­ne v dňoch 24. – 25. sep­tem­bra 2021
.

Podu­ja­tie sme zača­li aktív­ne pri­pra­vo­vať pri­bliž­ne pred rokom, v čase, keď do našich plá­nov vstú­pi­la pan­dé­mia COVID-19. Vní­ma­li sme, že jej vplyv na prie­beh podu­ja­tia nega­tív­ne ovplyv­nia napä­tie a oba­vy, kto­ré sme pre­ží­va­li v novej nepoz­na­nej ohro­zu­jú­cej situ­ácii. Roz­hod­li sme sa pre­to podu­ja­tie pre­lo­žiť až na sep­tem­ber 2021. Kona­li sme tak v náde­ji, že sa o viac ako rok už bude­me opäť veno­vať širo­ko­s­pek­trál­nym témam náš­ho odbo­ru, nie­len infek­cii SARS-COV‑2.
Bohu­žiaľ, dnes sme sved­ka­mi situ­ácie, že naše fun­go­va­nie sa zatiaľ nevra­cia do „nor­má­lu“. Nie sme schop­ní zare­zer­vo­vať hote­ly a ďal­šie služ­by s garan­ci­ou ich využi­tia, ale ani záväz­ne potvr­diť účasť nás všet­kých. „Stáv­ku na neis­to­tu“ nepo­va­žu­je­me za vhod­né rie­še­nie. Orga­ni­zač­né výbo­ry sa pre­to dohod­li na onli­ne for­me podu­ja­tia, kto­ré sa usku­toč­ní v plá­no­va­nom ter­mí­ne na pre­lo­me pra­cov­né­ho týžd­ňa a víken­do­vých dní. Kvô­li nároč­nos­ti onli­ne plat­for­my v kon­tex­te bež­ných pra­cov­ných povin­nos­tí sme sa roz­hod­li skrá­tiť ho na 2 dni. 

Hlav­né témy podu­ja­tia sa však kaž­dým dňom stá­va­jú aktu­ál­nej­ší­mi: „Psy­chiat­ria za hra­ni­ca­mi para­dig­my a Čes­ká a slo­ven­ská psy­chiat­ric­ká sta­rost­li­vosť vo svet­le štan­dar­dov a refo­riem“ sú tým, čo aktu­ál­ne pre­ží­va­me či plá­nu­je­me. Domi­nu­jú­cou témou v psy­chiat­rii je refor­ma psy­chiat­ric­kej sta­rost­li­vos­ti ako súčasť refor­my sta­rost­li­vos­ti o dušev­né zdra­vie a to v obi­dvoch kra­ji­nách. Psy­chiat­ria ostat­ný rok navy­še zaží­va nové časy, fun­gu­je­me v zme­ne­nom reži­me, diag­nos­ti­ku­je­me post-COVID-ové syn­dró­my, oča­ká­va sa pan­dé­mia post-pan­de­­mi­c­kých psy­chic­kých porúch. Pop­ri tom však rie­ši­me mno­hé odbor­né témy, kto­rým sme sa veno­va­li už pred­tým. Pôvod­né témy podu­ja­tia sú teda nad­ča­so­vé a širo­ko­s­pek­trál­ne. Radi by sme ich ponúk­li všet­kým účast­ní­kom ako plat­for­mu pre výme­nu infor­má­cií, zdie­ľa­nie názo­rov aj skú­se­nos­tí medzi obo­ma kra­ji­na­mi a dôle­ži­té dis­ku­sie. Na názo­re kaž­dé­ho zále­ží, dôle­ži­té je vypo­čuť si kaž­dý názor.
V prog­ra­me sme vytvo­ri­li pries­tor pre 4 ple­nár­ne pred­náš­ky, 12 hodi­no­vých blo­kov, počas kto­rých dosta­ne pries­tor na pre­zen­tá­ciu a dis­ku­siu kaž­dá Sek­cia SPsS SLS a tiež Psy­chiat­ric­ká spo­leč­nost ČLS JEP. Záro­veň zacho­vá­me mož­nosť aktív­nej účas­ti pre kaž­dé­ho účast­ní­ka vo for­me poste­rov. Sprie­vod­ným prog­ra­mom budú sym­pó­ziá pod­po­re­né edu­kač­ný­mi gran­ta­mi par­tne­rov podujatia.
Našou sna­hou je podu­ja­tie orga­ni­zač­ne zabez­pe­čiť čo naj­lep­šie, aby napriek onli­ne rea­li­zá­cii bolo pre kaž­dé­ho účast­ní­ka odbor­ne boha­tým a záro­veň prí­jem­ným zážitkom.

Teším sa na stretnutie,

Ľubo­mí­ra Izáková
za orga­ni­zač­ný výbor podujatia

PRIHLASOVANIE SYMPÓZIÍ SEKCIÍ SPsS A SYMPÓZIA PS ČLS JEP

Orga­ni­zač­ný výbor podu­ja­tia žia­da výbo­ry Sek­cií SPsS, aby pri­pra­vi­li prog­ram sym­pó­zia v trva­ní 60 minút (50 minút pred­náš­ky + 10 minút dis­ku­sia). Prog­ra­mo­vá náplň sym­pó­zia je v réžii výbo­ru Sek­cie. Pro­sí­me, aby bola tema­tic­ky v súla­de s hlav­ný­mi téma­mi podu­ja­tia. Sym­pó­ziá Sek­cií vní­ma­me ako vhod­nú plat­for­mu aj na pred­sta­ve­nie „reform­ných“ akti­vít v oblas­ti, na kto­rú je Sek­cia zameraná.
Aktív­ny­mi účast­ník­mi sym­pó­zia by mali byť účast­ní­ci zo SR aj ČR. Kon­takt­né oso­by pre jed­not­li­vé témy zame­ra­nia Sek­cií výbo­rom Sek­cií poskyt­ne orga­ni­zač­ný výbor. Pred­náš­ky budú vopred nahra­té, aby sa zabez­pe­či­la ich čo naj­vyš­šia kva­li­ta. Prav­de­po­dob­ne vytvo­rí­me 4 štú­diá (3 v SR, 1 v ČR). Limi­to­va­ná bude dĺž­ka pred­ná­šok pod­ľa prog­ra­mu sym­pó­zia (súhr­n­ne max. 50 minút). Aktív­ni účast­ní­ci sym­pó­zia však budú v čase kona­nia sym­pó­zia na zjaz­de posled­ných 10 minút naži­vo dis­ku­to­vať a odpo­ve­dať na cha­tom polo­že­né otáz­ky pasív­nych účast­ní­kov. Pred­se­da sym­pó­zia bude pred­ná­šať v sym­pó­ziu ako prvý a záro­veň pred­sta­ví prog­ram sym­pó­zia a požia­da pasív­nych účast­ní­kov o zasie­la­nie otá­zok cha­tom. Na kon­ci sym­pó­zia bude viesť diskusiu.

Pri­hlá­siť prog­ram sym­pó­zií a zaslať abs­trak­ty pred­ná­šok je potreb­né naj­ne­skôr do 31. 5. 2021.
Sym­pó­zium sek­cií môže pri­hlá­siť  iba SEKCIA SPS on-line for­mu­lá­rom, ale­bo e‑mailom
s dopl­ne­ním všet­kých potreb­ných informácií:
názov sek­cie SPsS, tému sym­pó­zia, meno, priez­vis­ko a titu­ly pred­se­da­jú­ce­ho a tiež jeho mai­lo­vú adresu,
ku kaž­dej pred­náš­ke v sym­pó­ziu: názov pred­náš­ky, meno, priez­vis­ko, titu­ly a pra­co­vis­ko všet­kých auto­rov, abstrakt. 

 • Sek­cia dro­go­vých závislostí
 • Sek­cia det­skej a doras­to­vej psychiatrie
 • Psy­cho­far­ma­ko­lo­gic­ká sekcia
 • Psy­cho­te­ra­pe­utic­ká sekcia
 • Súd­no — psy­chiat­ric­ká sekcia
 • Geron­top­sy­chiat­ric­ká sekcia
 • Sek­cia sociál­nej psychiatrie
 • Sek­cia bio­lo­gic­kej psychiatrie
 • Sek­cia psy­chiat­rov v špec. príprave
 • Sek­cia psychopatológie
 • Sexu­olo­gic­ká sekcia
 • Sym­pó­zium SLS o dušev­nom zdraví
 • Sym­pó­zium PS ČLS JEP

Ak potre­bu­je­te viac infor­má­cií, kon­tak­tuj­te pro­sím orga­ni­zač­ný sek­re­ta­riát kon­fe­ren­cie.

PLENÁRNE PREDNÁŠKY

Na podu­ja­tí odzne­jú šty­ri vyzva­né ple­nár­ne prednášky.

PRIHLASOVANIE E‑POSTEROV

Vzhľa­dom k tomu, že trva­nie podu­ja­tia sme skrá­ti­li na 2 dni, okrem sym­pó­zií Sek­cií SPsS a sym­pó­zia PS ČLS JEP bude mož­né pri­hlá­siť aktív­nu účasť iba vo for­me poste­rov. Otáz­ky k poste­rom budú ich auto­rom zasie­la­né e‑mailom.

Pri­hlá­siť E‑postery je potreb­né  ON-LINE FOMULÁROM do 31. 5. 2021.
Zaslať abs­trak­ty k poste­rom je potreb­né naj­ne­skôr do 15. 8. 2021 (on-line for­mu­lá­rom).
Koneč­ný ter­mín na zasla­nie E‑posterov na zve­rej­ne­nie je 31. 8. 2021 (e‑mailom).

E – poste­ry pri­hla­suj­te vypl­ne­ním FORMULÁRA →

  Vzo­ry na stia­hnu­tie a infor­má­cie k výro­be e‑posterov  

Ak potre­bu­je­te viac infor­má­cií, kon­tak­tuj­te pro­sím orga­ni­zač­ný sek­re­ta­riát kon­fe­ren­cie.

SYMPÓZIÁ PODPORENÉ PARTNERMI PODUJATIA

Sym­pó­ziá / pred­náš­ky par­tne­rov podu­ja­tia orga­ni­zač­ný výbor posú­di indi­vi­du­ál­ne po doho­vo­re s nimi.
Mož­nos­ti spo­lu­prá­ce sú uve­de­né na pod­strán­ke Par­tne­ri.

V prí­pa­de otá­zok nás kon­tak­tuj­te emai­lom na kamenicka@agenturakami.sk ale­bo 0905 530 158