Ponuka ubytovania

← SPÄŤ NA HLAVNÚ STRÁNKU

ZABEZPEČENIE UBYTOVANIA:

Uby­to­va­nie pre účast­ní­kov kon­fe­ren­cie zabez­pe­ču­je Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
On-line: vypl­ne­ním uby­to­va­cie­ho for­mu­lá­ra
E‑mailom: sekretariat@agenturakami.sk

V prí­pa­de akých­koľ­vek požia­da­viek kon­tak­tuj­te sek­re­ta­riát kon­fe­ren­cie:
Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
Let­ná 82/75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
Mgr. Lucia Kozá­ko­vá
tel.: 0948/ 270 880
e‑mail: sekretariat@agenturakami.sk
www.agenturakami.sk


 

Park Inn by Radisson Danube Bratislava **** – Rybné námestie 1

Rezer­vo­va­ná kapa­ci­ta
Cena uby­to­va­nia s raňaj­ka­mi

50/2 – lôž­ko­vé izby
Dvoj­lôž­ko­vá izba Stan­dard 127 € / noc
Dvoj­lôž­ko­vá izba Stan­dard obsa­de­ná 1 oso­bou 117 € / noc
10/2 – lôž­ko­vé izby
APARTMAN obsa­de­ný 2 oso­ba­mi 137 € / noc
APARTMAN obsa­de­ný 1 oso­bou 137 € / noc
Miest­ny popla­tok 1,70 € / oso­ba / noc

 

Hotel Ibis Bratislava Centrum *** – Zámocká 38

Vzdia­le­nosť od hote­la Park Inn by Radis­son Danu­be Bra­ti­sla­va  cca 700 m

Rezer­vo­va­ná kapa­ci­ta

10/1‑lôžkové izby
10/2‑lôžkové izby

Cena uby­to­va­nia s raňaj­ka­mi

Dvoj­lôž­ko­vá izba 80 € / noc
Dvoj­lôž­ko­vá izba obs. 1 os. 76 € / noc 
Miest­ny popla­tok 1,70 € / oso­ba / noc

 

Objednávka ubytovania

Vaše osob­né úda­je Pre­vádz­ko­va­teľ – Agen­tú­ra KAMI, s.r.o., so síd­lom Let­ná 82/75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves, IČO: 36 706 272 (ďalej len „Pre­vádz­ko­va­teľ“) spra­cú­va v zmys­le čl. 6 ods. 1 písm. f) Naria­de­nia Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95/46/ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov). Opráv­ne­ným záuj­mom Pre­vádz­ko­va­te­ľa je orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie odbor­né­ho vedec­ké­ho vzde­lá­va­cie­ho podu­ja­tia na medzi­ná­rod­nej úrov­ni, kto­ré je pova­žo­va­né za sústav­ne vzde­lá­va­nie zdra­vot­níc­kych pra­cov­ní­kov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je v abso­lút­nom bez­pe­čí. Ako dot­knu­tá oso­ba máte prá­vo kedy­koľ­vek namie­tať také­to spra­cú­va­nie osob­ných úda­jov. Ďal­šie infor­má­cie o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te v pra­vid­lách o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­le http://www.agenturakami.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov ale­bo si ich môže­te vyz­dvi­hnúť pria­mo u nás.


Poža­du­jem vysta­viť fak­tú­ru