Registrácia

← SPÄŤ NA HLAVNÚ STRÁNKU

Registračný poplatok:

včas­ná
regis­trá­cia
(1. 1. 2020 – 30. 4. 2020)
nesko­rá
regis­trá­cia
(1. 5. 2020 – 10. 6. 2020)
v čase
podu­ja­tia
Člen SPsS 120 € 180 € 200 € 
Nečlen SPsS 150 €  200 €  250 €
Spre­vá­dza­jú­ca oso­ba 50 €  50 €  50 €
Účasť na works­ho­pe 10 € / works­hop
Ses­try so špe­cia­li­zá­ci­ou v psy­chiat­rii 50 € 
Čle­no­via pacient­ských orga­ni­zá­cii 50 €
Vstu­pen­ka 18. 6. 2020 Sta­rá trž­ni­ca 30 €
Vstu­pen­ka 19. 6. 2020 Divad­lo Astor­ka 15 €
Štu­den­ti den­né­ho preg­ra­du­ál­ne­ho štú­dia lekár­skych fakúlt, filo­zo­fic­kých fakúlt a prí­buz­ných odbo­rov budú mať na mies­te na zákla­de pred­lo­že­né­ho plat­né­ho dokla­du ISIC odpus­te­ný regis­trač­ný popla­tok a voľ­ný vstup na odbor­ný prog­ram podu­ja­tia.

Regis­trač­ný popla­tok zahŕňa: účasť na odbor­nom prog­ra­me, kon­gre­so­vé mate­riá­ly v kon­gre­so­vej taš­ke, občerstve­nie a účasť na Sláv­nost­nom otvo­re­ní XIV. Slo­ven­ské­ho psy­chiat­ric­ké­ho zjaz­du (stre­da 17. 6. 2020).

V prí­pa­de využi­tia zvý­hod­ne­nej ceny regis­trá­cie je potreb­né nie­len sa zare­gis­tro­vať cez on-line regis­trač­ný for­mu­lár, ale aj prí­sluš­nú sumu do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu uhra­diť.

Regis­trač­ný popla­tok uhraď­te pro­sím na účet:

Názov účtu:  Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
Peňaž­ný ústav: OTP Ban­ka Slo­ven­sko, a. s.
VS: bude Vám pri­ra­de­ný po zare­gis­tro­va­ní
KS: 0308
IBAN: SK29 5200 0000 0000 0947 0420
SWIFT: OTPVSKBX

Poznám­ka:
– do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účast­ní­ka,
– ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zozna­mu,
– pri regis­trá­cii je potreb­né pre­uká­zať sa dokla­dom o zapla­te­ní regis­trač­né­ho poplat­ku.

Nepe­ňaž­né plne­nie:

Orga­ni­zá­tor nebu­de posky­to­vať nepe­ňaž­né plne­nie pre účast­ní­kov podu­ja­tia (uby­to­va­nie, dopra­va). Ak si účast­ník hra­dí popla­tok sám, nemá povin­nosť odvo­du zráž­ko­vej dane za nepe­ňaž­né plne­nie v zmys­le Záko­na o dani  z príj­mov č. 595/2003 Z. z. v zne­ní  neskor­ších pred­pi­sov.

Registračný formulár

Vaše osob­né úda­je Pre­vádz­ko­va­teľ – Agen­tú­ra KAMI, s.r.o., so síd­lom Let­ná 82/75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves, IČO: 36 706 272 (ďalej len „Pre­vádz­ko­va­teľ“) spra­cú­va v zmys­le čl. 6 ods. 1 písm. f) Naria­de­nia Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95/46/ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov). Opráv­ne­ným záuj­mom Pre­vádz­ko­va­te­ľa je orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie odbor­né­ho vedec­ké­ho vzde­lá­va­cie­ho podu­ja­tia na medzi­ná­rod­nej úrov­ni, kto­ré je pova­žo­va­né za sústav­ne vzde­lá­va­nie zdra­vot­níc­kych pra­cov­ní­kov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je v abso­lút­nom bez­pe­čí. Ako dot­knu­tá oso­ba máte prá­vo kedy­koľ­vek namie­tať také­to spra­cú­va­nie osob­ných úda­jov. Ďal­šie infor­má­cie o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te v pra­vid­lách o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­le http://www.agenturakami.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov ale­bo si ich môže­te vyz­dvi­hnúť pria­mo u nás.


Celková suma:


Poža­du­jem vysta­viť fak­tú­ru