VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii

24. — 26. 6. 2021 Kino FONTÁNA, Piešťany

INFORMÁCIE

Organizátor

Slo­ven­ská psy­chiat­ric­ká spo­loč­nosť SLS
Sek­cia bio­lo­gic­kej psychiatrie

Témy

  1. Od neuro­vied ku kli­nic­kej praxi
  2. Zvlá­da­nie akút­nych sta­vov v psychiatrii
  3. Prob­lé­my dlho­do­bej lieč­by v psychiatrii
  4. COVID-19 a psy­chic­ké ochorenia

Programový a organizačný výbor

MUDr. Lívia VAVRUŠOVÁ, PhD.
MUDr. Igor RIEČANSKÝ, PhD.
MUDr. Eva PÁLOVÁ, PhD.
MUDr. Ľubo­mí­ra IZÁKOVÁ, PhD.
MUDr. Zuza­na LAJČIAKOVÁ

Dôležité termíny

nahlá­se­nie aktív­nej účas­ti    do 31. 3. 2021
odo­sla­nie abs­trak­tov             do 30. 4. 2021

Posielanie abstraktov (100 – 150 slov)

On­‑line:      regis­trač­ný formulár ↓
E‑mailom:  agenturakami@agenturakami.sk

Hodnotenie ARS CME

Kon­fe­ren­cia je zara­de­ná do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR č. 74/2019 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK a Európ­skou akre­di­tač­nou radou.  Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­du účast­ní­ci na strán­ke https://ks.lekom.sk zóna pre leká­rov, po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej aktivity.

Nepeňažné plnenie

Orga­ni­zá­tor nebu­de posky­to­vať nepe­ňaž­né plne­nie pre účast­ní­kov podu­ja­tia (uby­to­va­nie, dopra­va). Ak si účast­ník hra­dí regis­trač­ný popla­tok sám, nemá povin­nosť odvo­du zráž­ko­vej dane za nepe­ňaž­né plne­nie v zmys­le Záko­na o dani z príj­mov č. 595/2003 Z. z. v zne­ní neskor­ších predpisov.

REGISTRÁCIA

Účast­níc­ky poplatok: do 30. 4. 2021 od 1. 5. 2021 a na mieste
člen SBP SPsS SLS 60 € 90 €
nečlen SBP SPsS SLS 90 € 110 €
spre­vá­dza­jú­ca osoba 90 € 110 €

Aktív­na účasť – prvý autor regis­trač­ný popla­tok NEHRADÍ!

V prí­pa­de využi­tia zvý­hod­ne­nej ceny regis­trá­cie je potreb­né nie­len sa zare­gis­tro­vať cez onli­ne regis­trač­ný for­mu­lár, ale aj prí­sluš­nú sumu do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu uhradiť.

V cene regis­trač­né­ho poplat­ku je zahr­nu­té: účasť na kon­fe­ren­cii, kon­fe­renč­ný balí­ček, stra­vo­va­nie, orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie konferencie

Regis­trač­ný popla­tok uhraď­te pro­sím na účet:
Názov účtu: Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., Let­ná 82/75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
Peňaž­ný ústav: OTP Ban­ka Slo­ven­sko, a. s.
VS: bude Vám pri­ra­de­ný po zaregistrovaní
KS: 0308
IBAN: SK29 5200 0000 0000 0947 0420
SWIFT: OTPVSKBX

Poznám­ka:

  • do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účastníka,
  • ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zoznamu,
  • pri regis­trá­cii je potreb­né pre­uká­zať sa dokla­dom o zapla­te­ní regis­trač­né­ho poplatku.

Registrácia

On­‑line:     regis­trač­ný formulár ↓
E‑mailom:  agenturakami@agenturakami.sk
                  kami@agenturakami.sk

Stor­no registrácie:
Sek­re­ta­riát kon­fe­ren­cie musí byť vyro­zu­me­ný o zru­še­ní účas­ti na kon­fe­ren­cii písom­ne e‑mailom na agenturakami@agenturakami.sk. Zru­še­nie po tele­fó­ne nebu­de akceptované. 

Stor­no podmienky:
do 20. 5. 2021 – bez stor­no poplatku
od 21. 5. 2021 – 100 % výš­ka regis­trač­né­ho poplatku

Ubytovanie

Uby­to­va­nie pre účast­ní­kov kon­fe­ren­cie zabez­pe­ču­je Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
On-line: vypl­ne­ním uby­to­va­cie­ho formulára ↓
E‑mailom:   sekretariat@agenturakami.sk

UBYTOVANIE

Agen­tú­ra KAMI, s. r. o. si vyhra­dzu­je prá­vo na zme­nu cien.

Hotel Magnólia ****
Nálepkova 1

Vzdia­le­nosť od kina: cca 650 m

Rezer­vo­va­ná kapacita:
20/1‑lôžkové izby
80/2‑lôžkové izby

Cena uby­to­va­nia s raňajkami:
Jed­no­lôž­ko­vá izba: 65 Eur / noc
Dvoj­lôž­ko­vá izba: 85 Eur / noc
Dvoj­lôž­ko­vá izba obs. 1 oso­bou: 75 Eur / noc
Miest­ny popla­tok: 1,50 Eur / oso­ba / noc

Hotel Park ***+
Nábrežie Ivana Krasku 2

Vzdia­le­nosť od kina: cca 800 m

Rezer­vo­va­ná kapacita:
50/2‑lôžkové izby

Cena uby­to­va­nia s raňajkami:
Dvoj­lôž­ko­vá izba: 94 Eur / noc
Dvoj­lôž­ko­vá izba obs. 1 oso­bou: 68 Eur / noc
Miest­ny popla­tok: 1,50 Eur / oso­ba / noc
Par­ko­va­nie v cene ubytovania.

 

PROGRAM

Orga­ni­zá­to­ri si vyhra­dzu­jú prá­vo na zmenu!

INFORMÁCIE PRE VÝROBU E‑POSTEROV

POSTERY budú pre­zen­to­va­né v elek­tro­nic­kej for­me, na doty­ko­vých LCD obra­zov­kách. Počas celé­ho trva­nia kon­fe­ren­cie budú k dis­po­zí­cii všet­kým účast­ní­kom.  K výro­be je potreb­né pou­žiť napr. prog­ram MS Power­Po­int či špe­cia­li­zo­va­né gra­fic­ké prog­ra­my (viď niž­šie). Plo­cha pre zobra­ze­nie e‑posteru na obra­zov­ke je 52 x 66 cm (š x v). E‑poster nemu­sí pres­ne zod­po­ve­dať tým­to roz­me­rom – šír­ka sa vždy pris­pô­so­bí veľ­kos­ti plo­chy (pri výro­be dopo­ru­ču­je­me nasta­viť šír­ku doku­men­tu na 52 cm), dĺž­ka je ľubo­voľ­ná (poster je mož­né posú­vať pohy­bom prs­ta po obra­zov­ke). Dopo­ru­če­ná mini­mál­na veľ­kosť pís­ma pri šír­ke doku­men­tu 52 cm je 17–20 bodov. E‑posterové tabu­le sú vyba­ve­né fun­kci­ou „LUPA“, tak­že aký­koľ­vek detail (obrá­zok, graf) na e‑posteru bude mož­né pri pre­hľa­dá­va­ní zväčšiť.

VÝROBA E‑POSTERU:
v prog­ra­me MS PowerPoint
— nasta­ve­nie veľ­kos­ti doku­men­tu (šír­ka 52 cm, výš­ka pod­ľa potre­by) v “Návrh/Vzhľad stránky“
— vlo­že­nie tex­tov, gra­fov a obrázkov
— zasla­nie na email : agenturakami@agenturakami.sk, vo for­má­te PPT ale­bo PDF (300 dpi)

v iných prog­ra­moch (napr. Ado­be InDe­sign, Illu­stra­tor, Pho­tos­hop, Quark Xpress atd.)
— nasta­ve­nie veľ­kos­ti doku­men­tu (šír­ka 52 cm, výš­ka pod­ľa potreby)
— vlo­že­nie tex­tov, gra­fov a obrázkov
— zasla­nie na email: agenturakami@agenturakami.sk, vo for­má­te PDF (300 dpi)

Ku kaž­dé­mu e‑posteru je mož­né pri­lo­žiť ľubo­voľ­ný počet videí. Pod­po­ro­va­né for­má­ty videí: avi, mp4, wmv, webm.

Pro­sí­me Vás o zasla­nie Vašich prác v e‑forme obra­tom, naj­ne­skôr do 15. 5. 2021. V prí­pa­de akých­koľ­vek otá­zok pro­sím kon­tak­tuj­te  Mgr. Miro­sla­vu KOZÁKOVÚ agenturakami@agenturakami.sk, tel: 0948 / 658 488 

VZOR – šab­ló­na e‑posteru na stia­hnu­tie, pod­ľa kto­rej môže­te e‑poster vyro­biť. Šab­ló­na nie je pod­mien­kou. Apli­ká­ciu kaž­dý poster roz­tiah­ne na šír­ku obra­zov­ky, pre­to môže mať poster aj iný roz­mer (čas­to sú poste­ry dlh­šie, ľah­ko sa nimi posúva).

GENERÁLNY PARTNER

 

HLAVNÍ PARTNERI

                            

PARTNERI

 

Organizačný sekretariát konferencie

  Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
Let­ná 82/75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
Regis­trá­cia
Mgr. Miro­sla­va Kozáková
Tel.: 0948 656 488
agenturakami@agenturakami.sk
Uby­to­va­nie:
Mgr. Lucia Kozáková
sekretariat@agenturakami.sk
Tel.: 0948 270 880