VII. Konferencia o biologickej psychiatrii

30. 5. – 1. 6. 2019 Kino FONTÁNA, Piešťany

INFORMÁCIE

Organizátor

Slo­ven­ská psy­chiat­ric­ká spo­loč­nosť SLS
Sek­cia bio­lo­gic­kej psy­chiat­rie

Témy

  1. Od neuro­vied ku kli­nic­kej pra­xi
  2. Zvlá­da­nie akút­nych sta­vov v psy­chiat­rii
  3. Prob­lé­my dlho­do­bej lieč­by v psy­chiat­rii

Programový a organizačný výbor

MUDr. Lívia VAVRUŠOVÁ, PhD.
MUDr. Igor RIEČANSKÝ, PhD.
MUDr. Eva PÁLOVÁ, PhD.
MUDr. Ľubo­mí­ra IZÁKOVÁ, PhD.
MUDr. Zuza­na LAJČIAKOVÁ

Dôležité termíny

nahlá­se­nie aktív­nej účas­ti    do 15. 3. 2019
odo­sla­nie abs­trak­tov             do 15. 3. 2019

Posielanie abstraktov (100 – 150 slov)

On­‑line:      www.psychiatry.sk
E‑mailom:  agenturakami@agenturakami.sk

Hodnotenie ARS CME

Kon­fe­ren­cia je zara­de­ná do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR 366 / 2005 Z.z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK a Európ­skou akre­di­tač­nou radou.
Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­du účast­ní­ci na strán­ke https://ks.lekom.sk – zóna pre leká­rov, po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej akti­vi­ty.

Nepeňažné plnenie

Orga­ni­zá­tor nebu­de posky­to­vať nepe­ňaž­né plne­nie pre účast­ní­kov podu­ja­tia (uby­to­va­nie, dopra­va). Ak si účast­ník hra­dí regis­trač­ný popla­tok sám, nemá povin­nosť odvo­du zráž­ko­vej dane za nepe­ňaž­né plne­nie v zmys­le Záko­na o dani z príj­mov č. 595/2003 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov.

REGISTRÁCIA

Účast­níc­ky popla­tok: do 15. 3. 2019 od 16. 3. 2019 a na mies­te
člen SBP SPsS SLS 60 € 90 €
nečlen SBP SPsS SLS 90 € 110 €
spre­vá­dza­jú­ca oso­ba 90 € 110 €

Aktív­na účasť – prvý autor regis­trač­ný popla­tok NEHRADÍ!

V cene regis­trač­né­ho poplat­ku je zahr­nu­té: účasť na kon­fe­ren­cii, kon­fe­renč­ný balí­ček, stra­vo­va­nie, orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie kon­fe­ren­cie

Regis­trač­ný popla­tok uhraď­te pro­sím na účet:
Názov účtu: Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., Let­ná 82/75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
Peňaž­ný ústav: OTP Ban­ka Slo­ven­sko, a. s.
VS: bude Vám pri­ra­de­ný po zare­gis­tro­va­ní
KS: 0308
IBAN: SK29 5200 0000 0000 0947 0420
SWIFT: OTPVSKBX

Poznám­ka:

  • do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účast­ní­ka,
  • ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zozna­mu,
  • pri regis­trá­cii je potreb­né pre­uká­zať sa dokla­dom o zapla­te­ní regis­trač­né­ho poplat­ku.

Registrácia

On­‑line:      www.psychiatry.sk
E‑mailom:  agenturakami@agenturakami.sk
                  kami@agenturakami.sk

Stor­no regis­trá­cie:
Sek­re­ta­riát kon­fe­ren­cie musí byť vyro­zu­me­ný o zru­še­ní účas­ti na kon­fe­ren­cii písom­ne e‑mailom na agenturakami@agenturakami.sk. Zru­še­nie po tele­fó­ne nebu­de akcep­to­va­né.

Stor­no pod­mien­ky:
do 30. 4. 2019 – bez stor­no poplat­ku
od   1. 5. 2019 – 100 % výš­ka regis­trač­né­ho poplat­ku

Ubytovanie

Uby­to­va­nie pre účast­ní­kov kon­fe­ren­cie zabez­pe­ču­je Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
On-line: vypl­ne­ním on-line uby­to­va­cie­ho for­mu­lá­ra
E‑mailom:   kami@agenturakami.sk

 

REGISTRAČNÝ FORMULÁR
REZERVÁCIA UBYTOVANIA

 

UBYTOVANIE

Agen­tú­ra KAMI, s. r. o. si vyhra­dzu­je prá­vo na zme­nu cien.

Hotel Pavla ****
Sad Andreja Kmeťa 76

Vzdia­le­nosť od kina: cca 500 m

Rezer­vo­va­ná kapa­ci­ta:
3/2 — lôž­ko­vé izby Stan­dard Plus
3/2 — Stan­dard Pre­mium

Cena uby­to­va­nia s raňaj­ka­mi:
Dvoj­lôž­ko­vá izba Stan­dard Plus obs. 2 / 1 os. — 115 Eur / noc   
Dvoj­lôž­ko­vá izba Stan­dard Pre­mium obs. 2 / 1 os. — 125 Eur / noc    
Miest­ny popla­tok — 1,50 Eur / oso­ba / noc
Par­ko­va­nie zdar­ma.

 Cena izby sa v závis­los­ti od počtu osôb neme­ní.

Hotel Magnólia ****
Nálepkova 1

Vzdia­le­nosť od kina: cca 650 m

Rezer­vo­va­ná kapa­ci­ta:
  ×  O B S A D E N É  ×  

Hotel Park ***+
Nábrežie Ivana Krasku 2

Vzdia­le­nosť od kina: cca 800 m

Rezer­vo­va­ná kapa­ci­ta:
  ×  O B S A D E N É  ×  

PROGRAM

Orga­ni­zá­to­ri si vyhra­dzu­jú prá­vo na zme­nu!

Štvrtok 30. máj 2019

09.00 – 11.45 Prí­chod a regis­trá­cia

11.45 – 12.00 Sláv­nost­né otvo­re­nie VII. Kon­fe­ren­cie o bio­lo­gic­kej psy­chiat­rii.

12.00 – 13.00 I. Šanca na zmenu pri liečbe schizofrénie.

Sympózium je podporené spoločnosťou Janssen 
Predsedajúca: MUDr. Lívia Vavrušová

Je mož­né ovplyv­niť mor­ta­li­tu pri schi­zof­ré­nii?
Dra­ga­šek J., Koši­ce

Lie­či­me tak rých­lo a efek­tív­ne, ako by sme moh­li?
Vašeč­ko­vá B., Bra­ti­sla­va

13.00 – 13.15 pre­stáv­ka 

13.15 – 14.15 II. Psychopatologické prejavy na kontinuu norma – patológia – využitie dimenzionálnych modelov pri štúdiu duševných porúch.

Predsedajúci:prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

Psy­cho­tic­ké zážit­ky v nek­li­nic­kej popu­lá­cii – výskyt a dopad na kaž­do­den­né fun­go­va­nie.
For­gá­čo­vá Ľ., Vašeč­ko­vá B., Peče­ňák J., Haj­dúk M., Bra­ti­sla­va

Vzá­jom­né vzťa­hy medzi para­no­id­nou ide­áci­ou a kva­li­tou spán­ku.
Haj­dúk M., Kasa­no­vá Z., The­wis­sen V., Myin — Ger­me­ys I., Bra­ti­sla­va 

Sociál­na anhe­dó­nia – výskyt a kore­lá­ty v nek­li­nic­kej popu­lá­cii.
Pata­rák M., Haj­dúk M., Here­tik A. jr., Peče­ňák J., Ban­ská Bys­tri­ca, Bra­ti­sla­va

14.15 – 14.30 Krst kni­hy
Kapi­to­ly z psy­cho­pa­to­ló­gie 11.
XXIII. Guens­ber­ge­rov deň a XVIII. Dob­rot­kov deň, roč­ník 2019
Ľ. For­gá­čo­vá, A. Here­tik (Eds.)

pre­stáv­ka

14.15 – 14.30 pre­stáv­ka 

14.30 – 15.30 BLOK III.

Predsedajúca: MUDr. Mária Králová, CSc. 

Tini­tus, Hypa­kú­zia a melo­dic­ké halu­ci­ná­cie.
Sege­da V., Žlna­y­o­vá L., Peče­ňák J., Bra­ti­sla­va

Návrh štan­dard­ných tera­pe­utic­kých postu­pov pri elek­tro­kon­vul­zív­nej lieč­be. 
Dra­ga­šek J., Korc­sog P., Koši­ce, Rimav­ská Sobo­ta

Kata­tó­nia.
Hapa­lo­vá Z., Krá­lo­vá M., Bra­ti­sla­va

Ana­lý­za lieč­by a kli­nic­kej sta­rost­li­vos­ti pri kata­tó­nii.
Dubin­ská S., Koši­ce

15.30 – 16.00 hod. Krst kni­hy z edí­cie Kapi­to­ly z moder­nej psy­chiat­rie

Pre­stáv­ka

16.00 – 17.30 BLOK IV.

Predsedajúci: MUDr. Igor Riečanský, PhD.

Hla­di­ny kalp­ro­tek­tí­nu v sto­li­ci a ich kore­lá­cie s beha­vi­orál­ny­mi uka­zo­va­teľ­mi v súbo­re osôb s autiz­mom.
Babin­ská K.,  Tomo­va A., Fil­čí­ko­vá D., Celu­šá­ko­vá H., Hni­li­co­vá S., Ostat­ní­ko­vá D., Bra­ti­sla­va

Meta­bo­lic­ká štú­dia pro­fi­lu ami­no­ky­se­lín a acyl­kar­ni­tí­nov a súbo­re osôb s autiz­mom.
Vido­šo­vi­čo­vá M., Addo­vá G., Góro­vá R., Har­man R., Árvai M., Wac­zu­lí­ko­vá I., Ostat­ní­ko­vá D., Babin­ská K., Bra­ti­sla­va

Kyse­li­na valp­ro­ová a epi­ge­ne­tic­ké modu­lá­cie.
Buz­gó­o­va K., Ježo­vá D., Bra­ti­sla­va

Pre­va­len­cia spán­ko­vých porúch a hod­no­te­nie kon­cen­trá­cie 6‑sulfatoxymelatonínu v moči detí s poru­cha­mi autis­tic­ké­ho spek­tra.
Kemé­ny­o­vá P., Bar­ta­ko­vi­čo­vá K., Ste­be­lo­vá K., Wac­zu­lí­ko­vá I., Sik­len­ko­vá L., Babin­ská K., Bra­ti­sla­va

Inte­rak­cia vyso­ko­tu­ko­vej dié­ty a sociál­nej izo­lá­cie v expe­ri­men­tál­nom neuro­vý­vi­no­vom mode­li schi­zof­ré­nie.
Ben­ko J., Vran­ko­vá S., Bra­ti­sla­va

Expre­sia ras­to­vých fak­to­rov v moz­gu potka­nov po blo­ká­de del­ta opi­oid­ných recep­to­rov nal­trin­do­lom v spo­je­ní s hypo­ki­né­zou.
Cho­ma­nič P., Bala­go­vá L., Gra­ban J., Ježo­vá D., Bra­ti­sla­va

17.30 – 17.45 pre­stáv­ka 

17.45 – 18.45 BLOK V.

Sympózium je podporené spoločnosťou Gedeon Richter
Predsedajúci:prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

Nega­tív­ne symp­tó­my pri schi­zof­ré­nii: minu­losť, prí­tom­nosť a budúc­nosť.
For­gá­čo­vá Ľ., Bra­ti­sla­va

Far­ma­ko­lo­gic­ká lieč­ba nega­tív­nych symp­tó­mov schi­zof­ré­nie.
Peče­ňák J., Bra­ti­sla­va

Karip­ra­zín – jedi­neč­né antip­sy­cho­ti­kum v lieč­be schi­zof­ré­nie. 
Dra­ga­šek J., Koši­ce

20.00 – 24.00 veče­ra v hote­li Mag­nó­lia

Piatok 31. máj 2019

08.30 – 09.30 VI. „Čiernobielo versus farebne“

Sympózium je podporené spoločnosťou Servier 
Predsedajúca: MUDr. Lívia Vavrušová

Manu­ál lieč­by dep­re­sie.
Anders M., Pra­ha, Čes­ká repub­li­ka

Ago­me­la­tín: Čomu sme zrej­me úpl­ne nepo­ro­zu­me­li a čomu by sme ešte poro­zu­mieť moh­li.
Pata­rák M., Ban­ská Bys­tri­ca

9.30 – 9.45 pre­stáv­ka 

9.45 – 11.00 BLOK VII.

Predsedajúci: MUDr. Michal Patarák

Kog­ni­tív­ne fun­kcie u ľudí s dep­re­si­ou.
Here­tik A. sr., Here­ti­ko­vá –Mar­sa­lo­vá A., Smo­le­jo­vá E., Vašeč­ko­vá B., Cvi­ko­vá V., Abra­há­mo­vá M., Here­tik A. jr., Bra­ti­sla­va

Súvis pro­por­cií rúk a tvá­re s úzkos­ťou a impul­zi­vi­tou jedin­ca.
Filo M., Náge­lo­vá N., Tur­ček M., Řičá­nek M., Bra­ti­sla­va

Obse­dan­tno-kom­pul­zív­na poru­cha – evo­luč­ný prin­cíp.
Pro­vaz­ník V., Bra­ti­sla­va

Poru­chy príj­mu potra­vy.
Laj­čia­ko­vá Z., Pezi­nok

Etic­ké aspek­ty lieč­by prvej epi­zó­dy psy­chó­zy.
Vav­ru­šo­vá L., Bra­ti­sla­va 

11.00 – 11.15 pre­stáv­ka

11.15 – 12.00 hod. Ple­nár­na pred­náš­ka
Peri­na­tal Men­tal Health Ser­vi­ces and Trai­ning in the UK
McDo­nald, L. (UK)

12.00 – 12.15 pre­stáv­ka

12.15 – 13.15 BLOK VIII.

Sympózium je podporené spoločnosťou Lundbeck
Predsedajúci: MUDr. Mária Králová, CSc.

Čo zna­me­ná úspeš­ná lieč­ba dep­re­sie?
Krá­lo­vá M., Bra­ti­sla­va
Prí­kla­dy z kli­nic­kej pra­xe. 

Krst prí­ruč­ky pre pacien­tov s dep­re­si­ou.

12.30 – 14.15 obed

14.15 – 15:45 BLOK IX.

Predsedajúca: MUDr. Zuzana Lajčiaková

 Dušev­né ocho­re­nia a nar­ko­lep­sia.
Jar­čuš­ko­vá D., Tomá­ši­ová M., Klo­buč­ní­ko­vá K., Ben­ča M., Feke­te­ová E., Koši­ce

Psy­chiat­ric­ké pre­ja­vy u HIV pozi­tív­nych pacien­tov.
Seku­la J., Bed­ná­řo­vá A., Para­li­čo­vá Z., Koši­ce

Antip­sy­cho­ti­ka­mi navo­de­né sta­vy delí­ria: kon­vul­zív­ny sta­tus epi­lep­ti­cus ale­bo prog­re­sív­na ence­fa­lo­pa­tia?
Dubin­ská S., Koši­ce

CADASIL
Krá­lo­vá M., Més­zá­ros – Hideg­hé­ty B., Matej­čí­ko­vá T., Bra­ti­sla­va 

Late­rál­na habe­nu­la (LHb) a tem­ná strán­ka závis­los­ti.
Viš­ňov­ský E., Nit­ra 

Manaž­ment hos­pi­ta­li­zo­va­né­ho faj­čia­ra.
Gro­hol M., Bar­de­jov

15.45 – 16.00 pre­stáv­ka

16:00 – 17:15 BLOK  X.

Predsedajúca: MUDr. Barbora Vašečková

Adju­vant­ná lieč­ba dep­re­sie z pohľa­du nut­rič­nej psy­chiat­rie.
Dra­ga­šek J., Koši­ce 

Jóga v lieč­be dep­re­sie – neuro­bi­olo­gic­ké súvis­los­ti.
Jen­čo­vá L., Kaf­ko­vá Z., Ban­ská Bys­tri­ca

Euta­ná­zia – kon­tro­verz­ná „lieč­ba“ psy­chiat­ric­kých pacien­tov.
Mati­so­vá M., Bra­ti­sla­va

Môže byť por­no­gra­fia tera­pi­ou?
Cho­va­nec M., Bra­ti­sla­va

Neurour­ba­niz­mus.
Miná­rik P., Pezi­nok

17.30 – 18.30 XI. Schizofrénia, dopamín a čo ďalej.

Sympózium je podporené spoločnosťou SANOFI  
Predsedajúci: MUDr. Pavel Černák, PhD.

Dopa­mí­no­vá teória schi­zof­ré­nie po vyše 50 rokoch.
Miná­rik P., Pezi­nok

Ami­sulp­rid – liek s mno­hý­mi mož­nos­ťa­mi.
Vav­ru­šo­vá L., Bra­ti­sla­va

19.00 odchod auto­bu­sov 

20.00 veče­ra v Cha­te­au Kra­ko­va­ny

Sobota 1. jún 2019

08:30 – 09:30 XII. Aká je realita a prax v liečbe vybraných duševných porúch?  

Sympózium je podporené spoločnosťou KRKA
Predsedajúci: MUDr. Lívia Vavrušová, Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD. MHA

Ago­me­la­tín – nové cie­le lieč­by dep­re­sie.
Vav­ru­šo­vá L., Bra­ti­sla­va

Schi­zo­afek­tív­na poru­cha – ako roz­umieť jej prie­be­hu a lieč­be?
Dra­ga­šek J., Koši­ce

Ako volí­me lieč­bu schi­zof­ré­nie na Slo­ven­sku? Výsled­ky štú­die COSMOS.
Dra­ga­šek J., Koši­ce

9.45 – 10.15 XIII. E – postery  

Predsedajúci: MUDr. Igor Riečanský, PhD.

Oku­lo­mo­to­ric­ké sprá­va­nie pri ado­les­cent­nej dep­re­sii.
Seka­ni­no­vá N., Meš­ťa­ník M., Meš­ťa­ní­ko­vá A., Ondrej­ka I., Ces­na­ko­vá D., Ham­rá­ko­vá A., Ole­xo­vá L., Viš­ňov­co­vá Z., Slá­vi­ko­vá M., Ton­haj­ze­ro­vá I., Mar­tin

Oxid dus­na­tý a redox­ný stav moz­gu v expe­ri­men­tál­nom neuro­vý­vi­no­vom mode­li schi­zof­ré­nie.
Vran­ko­vá S., Galan­dá­ko­vá Z., Cebo­vá M., Murí­no­vá J., Rie­čan­ský I., Pechá­ňo­vá O., Bra­ti­sla­va

Úlo­ha the­ta osci­lá­cií v séman­tic­kej kog­ní­cii.
Mar­ko M., Cim­ro­vá B., Rie­čan­sky I., Bra­ti­sla­va

Kor­ti­zo­lo­vá odpo­veď na sociál­ny stres a na men­tál­ny výkon u detí s prie­mer­ným a výraz­ne nad­prie­mer­ným inte­lek­tom.
Beli­ca I., Jan­šá­ko­vá K., Celu­šá­ko­vá H., Kyse­li­co­vá K., Raj­čá­ni­ová E., Sza­pu­ová Ž, Balá­žo­vá M., Laz­ni­ba­to­vá J., Ostat­ní­ko­vá D., Bra­ti­sla­va

Úči­nok tDCS elek­tric­kej sti­mu­lá­cie pre­fron­tál­nej kôry na tvor­bu séman­tic­kých aso­ciá­cií.
Rie­čan­ský I., Mar­ko M., Bra­ti­sla­va

Malíg­ny neuro­lep­tic­ký syn­dróm s pri­dru­že­nou infek­ci­ou dýcha­cích ciest u pacien­ta s prvou psy­cho­tic­kou epi­zó­dou.
Van­čo M., Bra­ti­sla­va 

10.30 – 11.45 BLOK XIV. 

Predsedajúci: Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA

Sle­do­va­nie gene­tic­ké­ho poly­mor­fiz­mu sero­to­ní­no­vé­ho tran­s­por­té­ra 5‑HTTLPR v sku­pi­nách suici­dan­tov a pacien­tov s vybra­ný­mi psy­chic­ký­mi poru­cha­mi – pilot­ná štú­dia.
Bed­ná­řo­vá A., Haba­lo­vá S., Far­ka­šo­vá – Ian­nac­co­ne S., Dóci I., Koši­ce

Gene­tic­ká inte­rak­cia medzi neuro­nál­nou syn­tá­zou oxi­du dus­na­té­ho a sero­to­ní­no­vým tran­s­por­té­rom na pre­pulz­nú inhi­bí­ciu u člo­ve­ka.
Rov­ný R., Mar­ko M., Repis­ká G., Miná­rik G., Rie­čan­ský I., Bra­ti­sla­va

Účasť mozoč­ka na ria­de­ní akus­tic­ké­ho úľa­ko­vé­ho ref­le­xu.
Bes­ter­ci­ová D., Rov­ný R., Mar­ko M., Rie­čan­ský I., Bra­ti­sla­va

Neuro­po­li­ti­ka.
Miná­rik P., Pezi­nok

11.45 Sláv­nost­né ukon­če­nie kon­fe­ren­cie

INFORMÁCIE PRE VÝROBU E‑POSTEROV

POSTERY budú pre­zen­to­va­né v elek­tro­nic­kej for­me, na doty­ko­vých LCD obra­zov­kách. Počas celé­ho trva­nia kon­fe­ren­cie budú k dis­po­zí­cii všet­kým účast­ní­kom.  K výro­be je potreb­né pou­žiť napr. prog­ram MS Power­Po­int či špe­cia­li­zo­va­né gra­fic­ké prog­ra­my (viď niž­šie). Plo­cha pre zobra­ze­nie e‑posteru na obra­zov­ke je 52 x 66 cm (š x v). E‑poster nemu­sí pres­ne zod­po­ve­dať tým­to roz­me­rom – šír­ka sa vždy pris­pô­so­bí veľ­kos­ti plo­chy (pri výro­be dopo­ru­ču­je­me nasta­viť šír­ku doku­men­tu na 52 cm), dĺž­ka je ľubo­voľ­ná (poster je mož­né posú­vať pohy­bom prs­ta po obra­zov­ke). Dopo­ru­če­ná mini­mál­na veľ­kosť pís­ma pri šír­ke doku­men­tu 52 cm je 17–20 bodov. E‑posterové tabu­le sú vyba­ve­né fun­kci­ou „LUPA“, tak­že aký­koľ­vek detail (obrá­zok, graf) na e‑posteru bude mož­né pri pre­hľa­dá­va­ní zväč­šiť.

VÝROBA E‑POSTERU:
v prog­ra­me MS Power­Po­int
— nasta­ve­nie veľ­kos­ti doku­men­tu (šír­ka 52 cm, výš­ka pod­ľa potre­by) v “Návrh/Vzhľad strán­ky“
— vlo­že­nie tex­tov, gra­fov a obráz­kov
— zasla­nie na email : agenturakami@agenturakami.sk, vo for­má­te PPT ale­bo PDF (300 dpi)

v iných prog­ra­moch (napr. Ado­be InDe­sign, Illu­stra­tor, Pho­tos­hop, Quark Xpress atd.)
— nasta­ve­nie veľ­kos­ti doku­men­tu (šír­ka 52 cm, výš­ka pod­ľa potre­by)
— vlo­že­nie tex­tov, gra­fov a obráz­kov
— zasla­nie na email: agenturakami@agenturakami.sk, vo for­má­te PDF (300 dpi)

Ku kaž­dé­mu e‑posteru je mož­né pri­lo­žiť ľubo­voľ­ný počet videí. Pod­po­ro­va­né for­má­ty videí: avi, mp4, wmv, webm.

Pro­sí­me Vás o zasla­nie Vašich prác v e‑forme obra­tom, naj­ne­skôr do 15. 5. 2019. V prí­pa­de akých­koľ­vek otá­zok pro­sím kon­tak­tuj­te  Mgr. Miro­sla­vu KOZÁKOVÚ agenturakami@agenturakami.sk, tel: 0948 / 658 488 

VZOR – šab­ló­na e‑posteru na stia­hnu­tie, pod­ľa kto­rej môže­te e‑poster vyro­biť. Šab­ló­na nie je pod­mien­kou. Apli­ká­ciu kaž­dý poster roz­tiah­ne na šír­ku obra­zov­ky, pre­to môže mať poster aj iný roz­mer (čas­to sú poste­ry dlh­šie, ľah­ko sa nimi posú­va).

ZLATÝ PARTNER KONFERENCIE

 

GENERÁLNI PARTNERI

                                     

 

HLAVNÍ PARTNERI

                                     

 

PARTNERI

                         

                     

Organizačný sekretariát konferencie

  Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
Let­ná 82/75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
Regis­trá­cia
Mgr. Miro­sla­va Kozá­ko­vá
Tel.: 0948 656 488
agenturakami@agenturakami.sk
Uby­to­va­nie:
Ing. Kata­rí­na Kame­nic­ká
kami@agenturakami.sk
Tel.: 0915 924 390