Informácie

← SPÄŤ NA HLAVNÚ STRÁNKU

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

MUDr. Ľubo­mí­ra Izá­ko­vá, PhD., pred­se­da
MUDr. Dag­mar Brez­noš­čá­ko­vá, Ph.D.
MUDr. Jozef Dra­ga­šek, PhD.
MUDr. Mária Krá­lo­vá, CSc.
MUDr. Van­da Val­ku­čá­ko­vá 
MUDr. Bar­bo­ra Vašeč­ko­vá, PhD.
MUDr. Michal Tur­ček, PhD.

ODBORNÝ PROGRAM

  • sym­pó­ziá orga­ni­zo­va­né sek­cia­mi SPsS SLS, 
  • sym­pó­ziá na Výbo­rom SPsS SLS vybra­né témy a variá

SPOLOČENSKÝ  PROGRAM

18. 6. 2020
Sta­rá trž­ni­ca (dopro­vod­ný prog­ram, taneč­né pred­sta­ve­nie, sku­pi­na Moving souls, veče­ra) – 30 Eur
19. 6. 2020
Divad­lo Astor­ka (diva­del­né pred­sta­ve­nie + čaša vína) – 15 Eur

E‑POSTERY

Pre­zen­tá­cia  E‑posterov bude pre­bie­hať DENNE, v pries­to­roch FOYER

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

začia­tok koneč­ný
ter­mín
Nahlá­se­nie tém sym­pó­zií Sek­cií   30. 11. 2019
Zve­rej­ne­nie tém sym­pó­zií Sek­cií 1. 12. 2019  
Pri­hlá­se­nie aktív­nej účas­ti (pred­náš­ky, e‑postery, works­ho­py):   31. 3. 2020
Zosta­ve­nie sym­pó­zií Sek­cií   15. 4. 2020
Zve­rej­ne­nie prog­ra­mu podu­ja­tia 31. 5. 2020  
Včas­ná regis­trá­cia 1. 1. 2020 30. 4. 2020
Nesko­rá regis­trá­cia 1. 5. 2020 10. 6. 2020
Regis­trá­cia na mies­te v čase kona­nia podu­ja­tia

KREDITY

Kon­fe­ren­cia je zara­de­ná do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME.

Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR 74/2019 Z.z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK a Európ­skou akre­di­tač­nou radou. Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­du účast­ní­ci na strán­ke https://ks.lekom.sk – zóna pre leká­rov, po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej akti­vi­ty. Zdra­vot­níc­kym pra­cov­ní­kom, kto­rí nie sú člen­mi SLK bude potvr­de­nie o účas­ti zasla­né mai­lom do dvoch týž­dňov po skon­če­ní zjaz­du.