Úvod

XIII. Slovenský psychiatrický zjazd

21. – 23. 6. 2018, (štvrtok – sobota) Hotel Holiday Inn, Žilina

Hlavná téma: PSYCHIATRIA 21. STOROČIA

Prihlasovanie NÁZVOV SYMPÓZIÍ

Čítať viac…
Prihlasovanie NÁZVOV SYMPÓZIÍ predsedami Sekcií SPsS SLS

Konečný termín: 15. 1. 2018

e-mailom na adresu: vybor.psychiatry@gmail.com
predmet mailu: XIII. SPZ – sympozium

v správe uveďte: 
- názov Sekcie SPS, ktorej sympózium prihlasujete
- názov sympózia, ktoré prihlasujete
- kontaktnú adresu na prihlásenie prednášok 
(odporúča sa mailová adresa osoby, ktorá bude zostavovať program sympózia Sekcie – najlepšie predseda či iný člen výboru Sekcie)

Následne organizačný výbor zostaví zoznam z prihlásených názvov sympózií Sekcií SPsS SLS a zverejní ho na webovej stránke. 

K jednotlivým názvom bude uvedený aj kontaktný mail, na ktorý budú následne budúci účastníci zjazdu prihlasovať svoje prednášky a posielať abstrakty (konečný termín 15. 4. 2018)

Prihlasovanie PROGRAMU

Čítať viac…
Prihlasovanie PROGRAMU sympózií predsedami Sekcií SPsS SLS

Konečný termín 30. 4. 2018

Z prihlásených prednášok výbor Sekcie zostaví program sympózia (max. 5 prednášok) a zašle ho najneskôr do 30. 4. 2018 e-mailom na adresu: vybor.psychiatry@gmail.com

Prihlásené príspevky, z ktorých nevytvorí program sympózia tiež zašle najneskôr do 30. 4. 2018,  e-mailom na adresu : vybor.psychiatry@gmail.com a organizačný výbor z nich zostaví ďalšie sympóziá.

V správe uveďte:

 • názov Sekcie SPsS, ktorej sympózium prihlasuje
 • názov sympózia, ktoré prihlasuje
 • mená a priezviská dvoch predsedajúcich tomuto sympóziu 
  (odporúča sa, aby sympóziu predsedali predseda, podpredseda, príp. vedecký sekretár Sekcie)

V prílohe k e-mailu je potrebné zaslať:

 • zostavené sympózium – ku každej prednáške: názov prednášky, celé krstné meno a priezvisko všetkých autorov, mesto, kde autori pôsobia, v zátvorke na konci zoznamu mien
 • zoznam ostatných prihlásených prednášok, ktoré nie sú súčasťou prihlasovaného sympózia – ku každej prednáške: názov prednášky, celé krstné meno a priezvisko všetkých autorov, mesto, kde autori pôsobia v zátvorke na konci zoznamu mien
 • abstrakty všetkých prihlásených prednášok – každý abstrakt má obsahovať  názov prednášky, mená a priezviská všetkých autorov s titulmi, názvy inštitúcií, kde jednotliví autori pôsobia, mailovú adresu 1. autora prednášky

Prihlasovanie E-POSTEROV

Čítať viac…
Prihlasovanie E-POSTEROV

Konečný termín 30. 4. 2018

Už tradične ponúkame možnosť pripraviť elektronickú verziu posterov, ktorá je po každej stránke menej náročná.
E-postery budú prezentované v elektronickej forme, na dotykových LCD.
Počas celého trvania kongresu budú vystavené a budú k dispozícii všetkým účastníkom. Súčasne budú autori vybraných e-posterov požiadaní organizačným výborom o ich krátku verejnú prezentáciu.

E-postery prihlasujte mailom na adresu: vybor.psychiatry@gmail.com
predmet mailu: XIII. SPZ – poster

v správe uveďte:

 • názov e-posteru
 • celé krstné meno a priezvisko všetkých autorov, mesto, kde autori pôsobia, v zátvorke na konci zoznamu mien
 • meno prezentujúceho autora

V prílohe k mailu je potrebné zaslať: 

 • abstrakt e-posteru, – ktorý má obsahovať názov e-posteru
 • mená a priezviská všetkých autorov s titulmi, názvy inštitúcií, kde jednotliví autori pôsobia
 • e-mailovú adresu 1. autora e-posteru

 Vzory na stiahnutie a informácie k výrobe e-posterov↓ 

Prihlasovanie WORKSHOPOV

Čítať viac…
Prihlasovanie WORKSHOPOV

Na podujatí plánujeme do programu zaradiť 6 workshopov.

Prosíme o ich prihlasovanie formou mailu na vybor.psychiatry@gmail.com.

Názov e-mailu: workshop XIII. SPZ
v správe uveďte:

 • názov workshopu
 • anotácia (max. 250 slov)
 • predsedajúci (meno a priezvisko s titulmi, inštitúcia - ku všetkým predsedajúcim, mailový kontakt na prihlasujúceho autora)
 • maximálny počet účastníkov workshopu, resp. informácia, že počet účastníkov nie je obmedzený
 • v prípade špeciálnych potrieb k organizácii workshopu, prosíme, aj o ich špecifikáciu