Úvod

XIII. Slovenský psychiatrický zjazd

21. – 23. 6. 2018, (štvrtok – sobota) Hotel Holiday Inn, Žilina

Hlavná téma: PSYCHIATRIA 21. STOROČIA

Podujatie prebieha pod záštitou Európskej psychiatrickej spoločnosti
a pod záštitou prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc, dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Konečný termín na prihlasovanie prednášok a e-posterov je 13. 5. 2018

Prihlasovanie NÁZVOV SYMPÓZIÍ

Čítať viac…
Prihlasovanie NÁZVOV SYMPÓZIÍ predsedami Sekcií SPsS SLS

Prednášky sa prihlasujú len k zverejneným témam sympózií Sekcií, a to zaslaním požadovaných infomácií na kontaktný e-mail.

 Názov sekcie  Téma sympózia Sekcie  Kontaktný e-mail
Gerontopsychiatrická sekcia Organické psychické poruchy - nové klasifikácie, diagnostické a terapeutické štandardy maria.kralova@sm.unb.sk
Psychofarmakologická sekcia Vysoké (off-label) dávky psychofarmák dagmar.breznoscakova@upjs.sk
Psychoterapeutická sekcia Komplexnosť súčasnej psychiatrickej starostlivosti zjanikova11@gmail.com
Sekcia biologickej psychiatrie Výzvy v liečbe psychických porúch žien vavrusova.consulting@gmail.com
Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie Teória a prax - benefit pre detského pacienta. z.matzova@gmail.com
Sekcia drogových závislostí Limity farmakoterapie závislostí miro.grohol@gmail.com
Sekcia psychiatrov v špecializačnej príprave Zaujímavé prípady z klinickej praxe maria.matisova0408@gmail.com
Sekcia psychopatológie Psychopatológia - integratívna vedecká disciplína forgacova@ru.unb.sk
Sekcia sociálnej psychiatrie Ciele a perspektívy komunitnej liečby na Slovensku krajcovicovamudr@centrum.sk
Súdno-psychiatrická sekcia Zložité prípady znaleckého posudzovania (zmeny ochranného liečenia; etnické  špecifiká, rodičovské spory...) milosburic67@gmail.com

Prihlasovanie aktívnej účasti a zasielanie abstraktov Sekciám je otvorené od 15. januára 2018 do 15. apríla 2018.

Prosíme budúcich účastníkov podujatia, aby prihlasovali svoje prednášky a posielali  abstrakty priamo na zverejnený kontaktný mail Sekcie (nie výboru SPsS SLS ani organizačnému výboru zjazdu). Z prihlásených prednášok výbor Sekcie zostaví program sympózia Sekcie (max. 5 prednášok) a ostatné prihlásené príspevky, ktoré do sympózia nezaradí, zašle organizačnému výboru zjazdu. Organizačný výbor z nich následne zostaví ďalšie sympóziá.

V texte mailu je potrebné uviesť nasledovné údaje:

 • názov Sekcie SPsS, ktorej svoju prednášku prihlasujete,
 • názov sympózia, do ktorého svoju prednášku prihlasujete,
 • názov prednášky,
 • celé krstné meno a priezvisko všetkých autorov (bez titulov),
 • mesto, kde autori pôsobia (za menom v zátvorke)

V prílohe e-mailu zašlite svoj abstrakt – maximálna dĺžka abstraktu je 250 slov.

Abstrakt musí obsahovať:

 • názov prednášky
 • mená a priezviská všetkých autorov s titulmi
 • názvy inštitúcií, kde jednotliví autori pôsobia,
 • e-mailovú adresu 1. autora prednášky.

Prihlasovanie PREDNÁŠOK

Čítať viac…
Prihlasovanie PREDNÁŠOK

Inštrukcie pre prihlásenie prednášky:

Konečný termín: 13. 5. 2018
Prihlasované príspevky nám zašlite e-mailom najneskôr do 13. 5. 2018 na adresu: vybor.psychiatry@gmail.com, správu označte názvom PRÍSPEVOK ZJAZD.
V správe uveďte:
 • názov prednášky, celé krstné meno a priezvisko všetkých autorov, mesto, kde autori pôsobia, v zátvorke na konci zoznamu mien
 • v prílohe nám zašlite abstrakt prednášky – každý abstrakt má obsahovať  názov prednášky, mená a priezviská všetkých autorov s titulmi, názvy inštitúcií, kde jednotliví autori pôsobia, mailovú adresu 1. autora prednášky

Prihlasovanie E-POSTEROV

Čítať viac…
Prihlasovanie E-POSTEROV
Termín  prihlásenia: 15. 1. 2018 — 13. 5. 2018
Konečný termín: 13. 5. 2018
Termín zasielania finálnych e-posterov: 19. 6. 2018
Už tradične ponúkame možnosť pripraviť elektronickú verziu posterov, ktorá je po každej stránke menej náročná. E-postery budú prezentované v elektronickej forme, na dotykových LCD. Počas celého trvania kongresu budú vystavené a budú k dispozícii všetkým účastníkom. Súčasne budú autori vybraných e-posterov požiadaní organizačným výborom o ich krátku verejnú prezentáciu.
E-postery prihlasujte mailom na adresu: vybor.psychiatry@gmail.com
Predmet e-mailu: XIII. SPZ – poster
V správe uveďte:
 • názov e-posteru
 • celé krstné meno a priezvisko všetkých autorov, mesto, kde autori pôsobia, v zátvorke na konci zoznamu mien
 • meno prezentujúceho autora
V prílohe k e-mailu je potrebné zaslať:
 • abstrakt e-posteru, – ktorý má obsahovať názov e-posteru
 • mená a priezviská všetkých autorov s titulmi, názvy inštitúcií, kde jednotliví autori pôsobia
 • e-mailovú adresu 1. autora e-posteru

  Vzory na stiahnutie a informácie k výrobe e-posterov  

Prihlasovanie WORKSHOPOV

Čítať viac…
Prihlasovanie WORKSHOPOV

Termín  prihlásenia: 15. 1. 2018 — 30. 4. 2018

Na podujatí plánujeme do programu zaradiť 6 workshopov.

Prosíme o ich prihlasovanie formou mailu na vybor.psychiatry@gmail.com.

Názov e-mailu: workshop XIII. SPZ
v správe uveďte:

 • názov workshopu
 • anotácia (max. 250 slov)
 • predsedajúci (meno a priezvisko s titulmi, inštitúcia - ku všetkým predsedajúcim, mailový kontakt na prihlasujúceho autora)
 • maximálny počet účastníkov workshopu, resp. informácia, že počet účastníkov nie je obmedzený
 • v prípade špeciálnych potrieb k organizácii workshopu, prosíme, aj o ich špecifikáciu

———————— ZLATÝ  PARTNER ————————

——————— GENERÁLNI  PARTNERI ———————

                       
                

——————— HLAVNÍ  PARTNERI ———————

               

—————————— PARTNERI ——————————

                                         

 

                       

                   

 

—————— MEDIÁLNY PARTNER ———————

INFORMÁCIE PRE PARTNEROV
Informácie pre partnerov

 Vážení partneri podujatia, 

Veľmi si vážime a ceníme vzájomnú spoluprácu a Vašu podporu pri organizácii XIII. Slovenského psychiatrického zjazdu. Zároveň však vnímame aj potrebu pripomenúť si definíciu podmienok našej spolupráce s cieľom vyhnúť sa akýmkoľvek nepríjemným pocitom z nej. 
Žiadame Vás, aby aktivity partnerov podujatia boli v súlade s programom a zameraním XIII. Slovenského psychiatrického zjazdu. 
Za nevhodné považujeme všetky akcie nad rámec vzájomnej dohody, teda napríklad sponzorský obed či inú alternatívnu „firemnú“ činnosť v čase aktívneho programu podujatia. 
Ako organizátori sa budeme snažiť udržať záujem účastníkov o program podujatia až do jeho úplného konca. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby sa aj demontáž Vašich stánkov realizovala po slávnostnom ukončení podujatia. 

Vopred Vám všetkým ďakujeme za pochopenie, spoluprácu a vzájomný rešpekt. 

Ľubomíra Izáková 
prezident SPsS SLS a organizačného výboru XIII. SPZ