Úvod

XIII. Slovenský psychiatrický zjazd

21. – 23. 6. 2018, (štvrtok – sobota) Hotel Holiday Inn, Žilina

Hlavná téma: PSYCHIATRIA 21. STOROČIA

Podujatie prebieha pod záštitou Európskej psychiatrickej spoločnosti
a pod záštitou prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc, dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Prihlasovanie NÁZVOV SYMPÓZIÍ

Čítať viac…
Prihlasovanie NÁZVOV SYMPÓZIÍ predsedami Sekcií SPsS SLS

Prednášky sa prihlasujú len k zverejneným témam sympózií Sekcií, a to zaslaním požadovaných infomácií na kontaktný e-mail.

 Názov sekcie  Téma sympózia Sekcie  Kontaktný e-mail
Gerontopsychiatrická sekcia Organické psychické poruchy - nové klasifikácie, diagnostické a terapeutické štandardy maria.kralova@sm.unb.sk
Psychofarmakologická sekcia Vysoké (off-label) dávky psychofarmák dagmar.breznoscakova@upjs.sk
Psychoterapeutická sekcia Komplexnosť súčasnej psychiatrickej starostlivosti zjanikova11@gmail.com
Sekcia biologickej psychiatrie Výzvy v liečbe psychických porúch žien vavrusova.consulting@gmail.com
Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie Teória a prax - benefit pre detského pacienta. z.matzova@gmail.com
Sekcia drogových závislostí Limity farmakoterapie závislostí miro.grohol@gmail.com
Sekcia psychiatrov v špecializačnej príprave Zaujímavé prípady z klinickej praxe maria.matisova0408@gmail.com
Sekcia psychopatológie Psychopatológia - integratívna vedecká disciplína forgacova@ru.unb.sk
Sekcia sociálnej psychiatrie Ciele a perspektívy komunitnej liečby na Slovensku krajcovicovamudr@centrum.sk
Súdno-psychiatrická sekcia Zložité prípady znaleckého posudzovania (zmeny ochranného liečenia; etnické  špecifiká, rodičovské spory...) milosburic67@gmail.com

Prihlasovanie aktívnej účasti a zasielanie abstraktov Sekciám je otvorené od 15. januára 2018 do 15. apríla 2018.

Prosíme budúcich účastníkov podujatia, aby prihlasovali svoje prednášky a posielali  abstrakty priamo na zverejnený kontaktný mail Sekcie (nie výboru SPsS SLS ani organizačnému výboru zjazdu). Z prihlásených prednášok výbor Sekcie zostaví program sympózia Sekcie (max. 5 prednášok) a ostatné prihlásené príspevky, ktoré do sympózia nezaradí, zašle organizačnému výboru zjazdu. Organizačný výbor z nich následne zostaví ďalšie sympóziá.

V texte mailu je potrebné uviesť nasledovné údaje:

 • názov Sekcie SPsS, ktorej svoju prednášku prihlasujete,
 • názov sympózia, do ktorého svoju prednášku prihlasujete,
 • názov prednášky,
 • celé krstné meno a priezvisko všetkých autorov (bez titulov),
 • mesto, kde autori pôsobia (za menom v zátvorke)

V prílohe e-mailu zašlite svoj abstrakt – maximálna dĺžka abstraktu je 250 slov.

Abstrakt musí obsahovať:

 • názov prednášky
 • mená a priezviská všetkých autorov s titulmi
 • názvy inštitúcií, kde jednotliví autori pôsobia,
 • e-mailovú adresu 1. autora prednášky.

Prihlasovanie PROGRAMU

Čítať viac…
Prihlasovanie PROGRAMU sympózií predsedami Sekcií SPsS SLS

Termín  prihlásenia: 15. 1. 2018 — 30. 4. 2018

Konečný termín 30. 4. 2018

Z prihlásených prednášok výbor Sekcie zostaví program sympózia (max. 5 prednášok) a zašle ho najneskôr do 30. 4. 2018 e-mailom na adresu: vybor.psychiatry@gmail.com

Prihlásené príspevky, z ktorých nevytvorí program sympózia tiež zašle najneskôr do 30. 4. 2018,  e-mailom na adresu : vybor.psychiatry@gmail.com a organizačný výbor z nich zostaví ďalšie sympóziá.

V správe uveďte:

 • názov Sekcie SPsS, ktorej sympózium prihlasuje
 • názov sympózia, ktoré prihlasuje
 • mená a priezviská dvoch predsedajúcich tomuto sympóziu 
  (odporúča sa, aby sympóziu predsedali predseda, podpredseda, príp. vedecký sekretár Sekcie)

V prílohe k e-mailu je potrebné zaslať:

 • zostavené sympózium – ku každej prednáške: názov prednášky, celé krstné meno a priezvisko všetkých autorov, mesto, kde autori pôsobia, v zátvorke na konci zoznamu mien
 • zoznam ostatných prihlásených prednášok, ktoré nie sú súčasťou prihlasovaného sympózia – ku každej prednáške: názov prednášky, celé krstné meno a priezvisko všetkých autorov, mesto, kde autori pôsobia v zátvorke na konci zoznamu mien
 • abstrakty všetkých prihlásených prednášok – každý abstrakt má obsahovať  názov prednášky, mená a priezviská všetkých autorov s titulmi, názvy inštitúcií, kde jednotliví autori pôsobia, mailovú adresu 1. autora prednášky

Prihlasovanie E-POSTEROV

Čítať viac…
Prihlasovanie E-POSTEROV
Termín  prihlásenia: 15. 1. 2018 — 30. 4. 2018
Konečný termín: 30. 4. 2018
Termín zasielania finálnych e-posterov: 19. 6. 2018
Už tradične ponúkame možnosť pripraviť elektronickú verziu posterov, ktorá je po každej stránke menej náročná. E-postery budú prezentované v elektronickej forme, na dotykových LCD. Počas celého trvania kongresu budú vystavené a budú k dispozícii všetkým účastníkom. Súčasne budú autori vybraných e-posterov požiadaní organizačným výborom o ich krátku verejnú prezentáciu.
E-postery prihlasujte mailom na adresu: vybor.psychiatry@gmail.com
Predmet e-mailu: XIII. SPZ – poster
V správe uveďte:
 • názov e-posteru
 • celé krstné meno a priezvisko všetkých autorov, mesto, kde autori pôsobia, v zátvorke na konci zoznamu mien
 • meno prezentujúceho autora
V prílohe k e-mailu je potrebné zaslať:
 • abstrakt e-posteru, – ktorý má obsahovať názov e-posteru
 • mená a priezviská všetkých autorov s titulmi, názvy inštitúcií, kde jednotliví autori pôsobia
 • e-mailovú adresu 1. autora e-posteru

  Vzory na stiahnutie a informácie k výrobe e-posterov  

Prihlasovanie WORKSHOPOV

Čítať viac…
Prihlasovanie WORKSHOPOV

Termín  prihlásenia: 15. 1. 2018 — 30. 4. 2018

Na podujatí plánujeme do programu zaradiť 6 workshopov.

Prosíme o ich prihlasovanie formou mailu na vybor.psychiatry@gmail.com.

Názov e-mailu: workshop XIII. SPZ
v správe uveďte:

 • názov workshopu
 • anotácia (max. 250 slov)
 • predsedajúci (meno a priezvisko s titulmi, inštitúcia - ku všetkým predsedajúcim, mailový kontakt na prihlasujúceho autora)
 • maximálny počet účastníkov workshopu, resp. informácia, že počet účastníkov nie je obmedzený
 • v prípade špeciálnych potrieb k organizácii workshopu, prosíme, aj o ich špecifikáciu

Vzhľadom k tomu, že štruktúra programu Slovenského psychiatrického zjazdu je vytvorená zo sympózií Sekcií SPsS SLS, nie je možné na podujatie prihlásiť samostané sympóziá (okrem sympózií partnerov podujatia). Príspevky, prosíme, prihlasujte k témam, ktoré zverejnili Sekcie. Z nich následne výbory Sekcií zostavia svoj program sympózia. Z nezaradených príspevkov vytvorí sympóziá organizačný výbor podujatia.

Ďakujeme za porozumenie.

Témy sympózií Sekcií XIII. Slovenského psychiatrického zjazdu a pokyny pre autorov.

———————— ZLATÝ  PARTNER ————————

——————— GENERÁLNI  PARTNERI ———————

                       
   

——————— HLAVNÍ  PARTNERI ———————

               

—————————— PARTNERI ——————————

                                         

 

                 

 

INFORMÁCIE PRE PARTNEROV
Informácie pre partnerov

 Vážení partneri podujatia, 

Veľmi si vážime a ceníme vzájomnú spoluprácu a Vašu podporu pri organizácii XIII. Slovenského psychiatrického zjazdu. Zároveň však vnímame aj potrebu pripomenúť si definíciu podmienok našej spolupráce s cieľom vyhnúť sa akýmkoľvek nepríjemným pocitom z nej. 
Žiadame Vás, aby aktivity partnerov podujatia boli v súlade s programom a zameraním XIII. Slovenského psychiatrického zjazdu. 
Za nevhodné považujeme všetky akcie nad rámec vzájomnej dohody, teda napríklad sponzorský obed či inú alternatívnu „firemnú“ činnosť v čase aktívneho programu podujatia. 
Ako organizátori sa budeme snažiť udržať záujem účastníkov o program podujatia až do jeho úplného konca. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby sa aj demontáž Vašich stánkov realizovala po slávnostnom ukončení podujatia. 

Vopred Vám všetkým ďakujeme za pochopenie, spoluprácu a vzájomný rešpekt. 

Ľubomíra Izáková 
prezident SPsS SLS a organizačného výboru XIII. SPZ