Slovenský psychiatrický zjazd

17. – 20. jún 2020

Hotel Park Inn by Radisson Danube, Bratislava

Hlavná téma: PSYCHIATRIA ZA HRANICAMI SÚČASNEJ PARADIGMY 

PRIHLASOVANIE NÁZVOV SYMPÓZIÍ

Pred­náš­ky sa pri­hla­su­jú len k zve­rej­ne­ným témam sym­pó­zií Sek­cií, a to zasla­ním poža­do­va­ných info­má­cií na kon­takt­ný e‑mail.

 Názov sek­cie  Téma sym­pó­zia Sek­cie  Kon­takt­ný e‑mail
Geron­top­sy­chiat­ric­ká sek­cia Orga­nic­ké psy­chic­ké poru­chy — nové kla­si­fi­ká­cie, diag­nos­tic­ké a tera­pe­utic­ké štan­dar­dy maria.kralova@sm.unb.sk
Psy­cho­far­ma­ko­lo­gic­ká sek­cia Vyso­ké (off-label) dáv­ky psy­cho­far­mák dagmar.breznoscakova@upjs.sk
Psy­cho­te­ra­pe­utic­ká sek­cia Kom­plex­nosť súčas­nej psy­chiat­ric­kej sta­rost­li­vos­ti zjanikova11@gmail.com
Sek­cia bio­lo­gic­kej psy­chiat­rie Výzvy v lieč­be psy­chic­kých porúch žien vavrusova.consulting@gmail.com
Sek­cia det­skej a doras­to­vej psy­chiat­rie Teória a prax — bene­fit pre det­ské­ho pacien­ta. z.matzova@gmail.com
Sek­cia dro­go­vých závis­los­tí Limi­ty far­ma­ko­te­ra­pie závis­los­tí miro.grohol@gmail.com
Sek­cia psy­chiat­rov v špe­cia­li­zač­nej príp­ra­ve Zau­jí­ma­vé prí­pa­dy z kli­nic­kej pra­xe maria.matisova0408@gmail.com
Sek­cia psy­cho­pa­to­ló­gie Psy­cho­pa­to­ló­gia — integ­ra­tív­na vedec­ká dis­cip­lí­na forgacova@ru.unb.sk
Sek­cia sociál­nej psy­chiat­rie Cie­le a per­spek­tí­vy komu­nit­nej lieč­by na Slo­ven­sku krajcovicovamudr@centrum.sk
Súd­no-psy­chiat­ric­ká sek­cia Zlo­ži­té prí­pa­dy zna­lec­ké­ho posu­dzo­va­nia (zme­ny ochran­né­ho lie­če­nia; etnic­ké  špe­ci­fi­ká, rodi­čov­ské spo­ry…) milosburic67@gmail.com

Pri­hla­so­va­nie aktív­nej účas­ti a zasie­la­nie abs­trak­tov Sek­ciám je otvo­re­né od 15. janu­ára 2018 do 15. aprí­la 2018.

Pro­sí­me budú­cich účast­ní­kov podu­ja­tia, aby pri­hla­so­va­li svo­je pred­náš­ky a posie­la­li  abs­trak­ty pria­mo na zve­rej­ne­ný kon­takt­ný mail Sek­cie (nie výbo­ru SPsS SLS ani orga­ni­zač­né­mu výbo­ru zjaz­du). Z pri­hlá­se­ných pred­ná­šok výbor Sek­cie zosta­ví prog­ram sym­pó­zia Sek­cie (max. 5 pred­ná­šok) a ostat­né pri­hlá­se­né prís­pev­ky, kto­ré do sym­pó­zia neza­ra­dí, zašle orga­ni­zač­né­mu výbo­ru zjaz­du. Orga­ni­zač­ný výbor z nich násled­ne zosta­ví ďal­šie sym­pó­ziá.

V tex­te mai­lu je potreb­né uviesť nasle­dov­né úda­je:

 • názov Sek­cie SPsS, kto­rej svo­ju pred­náš­ku pri­hla­su­je­te,
 • názov sym­pó­zia, do kto­ré­ho svo­ju pred­náš­ku pri­hla­su­je­te,
 • názov pred­náš­ky,
 • celé krst­né meno a priez­vis­ko všet­kých auto­rov (bez titu­lov),
 • mes­to, kde auto­ri pôso­bia (za menom v zát­vor­ke)

V prí­lo­he e‑mailu zašli­te svoj abs­trakt – maxi­mál­na dĺž­ka abs­trak­tu je 250 slov.

Abs­trakt musí obsa­ho­vať:

 • názov pred­náš­ky
 • mená a priez­vis­ká všet­kých auto­rov s titul­mi
 • náz­vy inšti­tú­cií, kde jed­not­li­ví auto­ri pôso­bia,
 • e‑mailovú adre­su 1. auto­ra pred­náš­ky.
PRIHLASOVANIE NÁZVOV PREDNÁŠOK

Inštrukcie pre prihlásenie prednášky:

 

Koneč­ný ter­mín: 13. 5. 2018

 

Pri­hla­so­va­né prís­pev­ky nám zašli­te e‑mailom naj­ne­skôr do 13. 5. 2018 na adre­su: vybor.psychiatry@gmail.com, sprá­vu označ­te náz­vom PRÍSPEVOK ZJAZD.

 

V sprá­ve uveď­te:

 • názov pred­náš­ky, celé krst­né meno a priez­vis­ko všet­kých auto­rov, mes­to, kde auto­ri pôso­bia, v zát­vor­ke na kon­ci zozna­mu mien
 • v prí­lo­he nám zašli­te abs­trakt pred­náš­ky – kaž­dý abs­trakt má obsa­ho­vať  názov pred­náš­ky, mená a priez­vis­ká všet­kých auto­rov s titul­mi, náz­vy inšti­tú­cií, kde jed­not­li­ví auto­ri pôso­bia, mai­lo­vú adre­su 1. auto­ra pred­náš­ky
PRIHLASOVANIE E‑POSTEROV

Ter­mín  pri­hlá­se­nia: 15. 1. 2018 — 13. 5. 2018

 

Koneč­ný ter­mín: 13. 5. 2018

 

Ter­mín zasie­la­nia finál­nych e‑posterov: 19. 6. 2018

 

Už tra­dič­ne ponú­ka­me mož­nosť pri­pra­viť elek­tro­nic­kú ver­ziu poste­rov, kto­rá je po kaž­dej strán­ke menej nároč­ná.
E‑postery budú pre­zen­to­va­né v elek­tro­nic­kej for­me, na doty­ko­vých LCD.
Počas celé­ho trva­nia kon­gre­su budú vysta­ve­né a budú k dis­po­zí­cii všet­kým účast­ní­kom. Súčas­ne budú auto­ri vybra­ných e‑posterov požia­da­ní orga­ni­zač­ným výbo­rom o ich krát­ku verej­nú pre­zen­tá­ciu.

 

E‑postery pri­hla­suj­te mai­lom na adre­su: vybor.psychiatry@gmail.com

 

Pred­met e‑mailu: XIII. SPZ – poster

 

V sprá­ve uveď­te:

 • názov e‑posteru
 • celé krst­né meno a priez­vis­ko všet­kých auto­rov, mes­to, kde auto­ri pôso­bia, v zát­vor­ke na kon­ci zozna­mu mien
 • meno pre­zen­tu­jú­ce­ho auto­ra

V prí­lo­he k e‑mailu je potreb­né zaslať:

 • abs­trakt e‑posteru, – kto­rý má obsa­ho­vať názov e‑posteru
 • mená a priez­vis­ká všet­kých auto­rov s titul­mi, náz­vy inšti­tú­cií, kde jed­not­li­ví auto­ri pôso­bia
 • e‑mailovú adre­su 1. auto­ra e‑posteru

  Vzo­ry na stia­hnu­tie a infor­má­cie k výro­be e‑posterov  

PRIHLASOVANIE WORKSHOPOV

Ter­mín  pri­hlá­se­nia: 15. 1. 2018 — 30. 4. 2018

Na podu­ja­tí plá­nu­je­me do prog­ra­mu zara­diť 6 works­ho­pov.

Pro­sí­me o ich pri­hla­so­va­nie for­mou mai­lu na vybor.psychiatry@gmail.com.

Názov e‑mailu: works­hop XIII. SPZ
v sprá­ve uveď­te:

 • názov works­ho­pu
 • ano­tá­cia (max. 250 slov)
 • pred­se­da­jú­ci (meno a priez­vis­ko s titul­mi, inšti­tú­cia — ku všet­kým pred­se­da­jú­cim, mai­lo­vý kon­takt na pri­hla­su­jú­ce­ho auto­ra)
 • maxi­mál­ny počet účast­ní­kov works­ho­pu, resp. infor­má­cia, že počet účast­ní­kov nie je obme­dze­ný
 • v prí­pa­de špe­ciál­nych potrieb k orga­ni­zá­cii works­ho­pu, pro­sí­me, aj o ich špe­ci­fi­ká­ciu
 

———————— GENERÁLNY  PARTNER ————————

Dob­rý deň dámy a páni,
dovoľ­te mi v mene orga­ni­zač­né­ho výbo­ru pozvať Vás na tra­dič­né podu­ja­tie
XIV. Slo­ven­ský psy­chiat­ric­ký zjazd, kto­ré sa usku­toč­ní v dňoch
17. – 20. júna 2020 v Hote­li Park Inn by Radis­son Danu­be, Bra­ti­sla­va.
Hlav­nou témou je posun, či zme­na v našom odbo­re vyjad­re­ná náz­vom
„Psy­chiat­ria za hra­ni­ca­mi súčas­nej para­dig­my“.
Verí­me, že podu­ja­tie zauj­me a podob­ne ako pred­chá­dza­jú­ce roky nám zacho­vá pria­zeň pri­bliž­ne 400 odbor­ní­kov, kto­rí sa venu­jú prob­le­ma­ti­ke dušev­né­ho zdra­via a psy­chic­kých porúch z rôz­nych hľa­dísk. Váži­me si našu dote­raj­šiu spo­lu­prá­cu pri orga­ni­zo­va­ní vzde­lá­va­cích podu­ja­tí Slo­ven­skej psy­chiat­ric­kej spo­loč­nos­ti SLS, a pre­to Vás tou­to ces­tou pozý­va­me k par­tner­stvu. Ak máte záu­jem o par­tner­stvo, kon­tak­tuj­te agen­tú­ru KAMI, kto­rá je aj ten­to rok  pove­re­ná orga­ni­zá­ci­ou zjaz­du a na požia­da­nie Vám zašle kom­plet­ný mate­riál vrá­ta­ne pri­hla­so­va­cie­ho for­mu­lá­ra. Pora­die pri­ja­tých pri­hlá­šok bude roz­ho­du­jú­ce pri zara­de­ní sympózia/workshopu v prog­ra­me. Všet­ky ďal­šie infor­má­cie, vrá­ta­ne rám­co­vé­ho prog­ra­mu budú dostup­né a aktu­ali­zo­va­né TU.

S pozdra­vom,
MUDr. Ľubo­mí­ra Izá­ko­vá, PhD.
pre­zi­dent­ka SPsS SLS , za orga­ni­zač­ný výbor XIV. SPZ