Slovenský psychiatrický zjazd

XIV. Slovenský psychiatrický zjazd
a XXIV. kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti
19. Česko-slovenský psychiatrický zjazd

22. – 25. september 2021

Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

Záš­ti­tu nad podu­ja­tím pre­bra­li
Matúš Val­lo, pri­má­tor hlav­né­ho mes­ta Slo­ven­skej repub­li­ky Bra­ti­sla­vy
Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Bre­za, DrSc., MHA, MPH, pre­zi­dent Slo­ven­skej lekár­skej spo­loč­nos­ti

Hlavné témy:
PSYCHIATRIA ZA HRANICAMI SÚČASNEJ PARADIGMY
ČESKÁ A SLOVENSKÁ PSYCHIATRICKÁ STAROSTLIVOSŤ VO SVETLE ŠTANDARDOV A REFORIEM

Váže­ní účast­ní­ci XIV. Slo­ven­ské­ho psy­chiat­ric­ké­ho zjaz­du,

dovoľ­te mi Vás infor­mo­vať, že čle­no­via výbo­ru a dozor­nej rady SPsS sa uznies­li, že v dôsled­ku epi­de­mi­olo­gic­kej situ­ácie a v súla­de s kalen­dá­rom plá­no­va­ných podu­ja­tí orga­ni­zo­va­ných SPsS a aj sve­to­vých a európ­skych psy­chiat­ric­kých spo­loč­nos­tí je nut­né zme­niť ter­mín XIV. Slo­ven­ské­ho psy­chiat­ric­ké­ho zjaz­du. Po dlhej dis­ku­sii a zvá­že­ní rôz­nych mož­nos­tí sme sa dohod­li, že sa podu­ja­tie usku­toč­ní v ter­mí­ne 22. – 25. 9. 2021 spo­loč­ne s 19. Čes­ko-slo­­ve­n­s­kým psy­chiat­ric­kým zjaz­dom v Hote­li Radis­son Blu Carl­ton v Bra­ti­sla­ve.

Zva­žo­va­li sme aj mož­nosť tele­kon­fe­renč­né­ho podu­ja­tia ako náh­ra­dy zjaz­du, kto­ré by sa usku­toč­ni­lo na jeseň 2020 ako jed­no­dňo­vé podu­ja­tie. Roz­hod­nu­tie však vzhľa­dom k neis­té­mu ďal­šie­mu prie­be­hu pan­dé­mie sme odlo­ži­li na neskôr.

Ďaku­je­me za pocho­pe­nie a už teraz sa teší­me na stret­nu­tie s Vami.

Ľubo­mí­ra Izá­ko­vá
pred­se­da orga­ni­zač­né­ho výbo­ru

PRIHLASOVANIE NÁZVOV SYMPÓZIÍ

Pred­náš­ky sa pri­hla­su­jú len k zve­rej­ne­ným témam sym­pó­zií Sek­cií, a to zasla­ním poža­do­va­ných info­má­cií cez FORMULÁR →

 Sek­cie SPS SLS  Téma sym­pó­zia Sek­cie
Geron­top­sy­chiat­ric­ká sek­cia Štan­dard­né diag­nos­tic­ké a tera­pe­utic­ké postu­py pre demen­cie v reál­nej kli­nic­kej pra­xi — prí­kla­dy z pra­xe ale­bo kde a pre­čo to fun­gu­je či nefun­gu­je.
Psy­cho­far­ma­ko­lo­gic­ká sek­cia Ume­nie lie­čiť.
Psy­cho­te­ra­pe­utic­ká sek­cia Rea­li­ta a sme­ro­va­nie psy­cho­te­ra­pie na Slo­ven­sku.
Sek­cia bio­lo­gic­kej psy­chiat­rie Varia­bi­li­ta: dob­rá, zlá, zau­jí­ma­vá.
Sek­cia det­skej a doras­to­vej psy­chiat­rie Far­ma­ko­te­ra­pia v det­skom a ado­les­cent­nom veku.
Sek­cia dro­go­vých závis­los­tí Hra­ni­ce adik­tív­ne­ho spek­tra.
Sek­cia psy­chiat­rov v špe­cia­li­zač­nej príp­ra­ve Čo nám ponu­ka psy­chiat­ria? Pozi­tí­va a nega­tí­va z pohla­du začí­na­jú­ce­ho psy­chiat­ra.
Sek­cia psy­cho­pa­to­ló­gie Bio­lo­gic­ké, psy­cho­lo­gic­ké a sociál­ne aspek­ty psy­cho­pa­to­ló­gie.
Sek­cia sociál­nej psy­chiat­rie Tera­pe­utic­ké postu­py v lieč­be a dolie­čo­va­ní cho­rých so psy­chic­kou poru­chou s dôra­zom na komu­nit­nú sta­rost­li­vosť.
Súd­no-psy­chiat­ric­ká sek­cia Zna­lec­ké dile­my v kona­ní o obme­dze­ní spô­so­bi­los­ti na práv­ne  úko­ny. Kazu­is­ti­ky.
Sexu­olo­gic­ká sek­cia
Nové hori­zon­ty sexu­oló­gie.

Pri­hla­so­va­nie aktív­nej účas­ti a zasie­la­nie abs­trak­tov Sek­ciám je od 1. 12. 2019 do 30. 4. 2020.

Pro­sí­me budú­cich účast­ní­kov podu­ja­tia, aby pri­hla­so­va­li svo­je pred­náš­ky a posie­la­li  abs­trak­ty pria­mo cez FORMULÁR (nie výbo­ru SPsS SLS ani orga­ni­zač­né­mu výbo­ru zjaz­du). Z pri­hlá­se­ných pred­ná­šok výbor Sek­cie zosta­ví prog­ram sym­pó­zia Sek­cie (max. 5 pred­ná­šok) a ostat­né pri­hlá­se­né prís­pev­ky, kto­ré do sym­pó­zia neza­ra­dí, zašle orga­ni­zač­né­mu výbo­ru zjaz­du. Orga­ni­zač­ný výbor z nich násled­ne zosta­ví ďal­šie sym­pó­ziá.

Ak potre­bu­je­te viac infor­má­cií, kon­tak­tuj­te pro­sím orga­ni­zač­ný sek­re­ta­riát kon­fe­ren­cie.

PRIHLASOVANIE NÁZVOV PREDNÁŠOK

Koneč­ný ter­mín: 30. 4. 2020 pro­stred­níc­tvom for­mu­lá­ra →

Orga­ni­zá­to­ri si vyhra­dzu­jú prá­vo pri zosta­vo­va­ní prog­ra­mu roz­hod­núť o pri­hlá­se­nom prís­pev­ku, či bude pri­ja­tý vo for­me pred­náš­ky, ale­bo elek­tro­nic­ké­ho poste­ru, nakoľ­ko je pries­tor pre pred­náš­ky limi­to­va­ný. V prí­pa­de také­ho­to postu­pu, bude­me pri­hla­su­jú­ce­ho auto­ra včas infor­mo­vať. Ďaku­je­me za pocho­pe­nie.

Vaše prís­pev­ky pri­hlás­te vypl­ne­ním FORMULÁRA →

Ak potre­bu­je­te viac infor­má­cií, kon­tak­tuj­te pro­sím orga­ni­zač­ný sek­re­ta­riát kon­fe­ren­cie.

PRIHLASOVANIE E‑POSTEROV

Ter­mín  pri­hlá­se­nia: do 30. 4. 2020 pro­stred­níc­tvom for­mu­lá­ra →

Ter­mín zasla­nia finál­nych e‑posterov: 31. 5. 2020

Už tra­dič­ne ponú­ka­me mož­nosť pri­pra­viť elek­tro­nic­kú ver­ziu poste­rov, kto­rá je po kaž­dej strán­ke menej nároč­ná.

E‑postery budú pre­zen­to­va­né v elek­tro­nic­kej for­me, na doty­ko­vých LCD.
Počas celé­ho trva­nia kon­gre­su budú vysta­ve­né a budú k dis­po­zí­cii všet­kým účast­ní­kom. Súčas­ne budú auto­ri vybra­ných e‑posterov požia­da­ní orga­ni­zač­ným výbo­rom o ich krát­ku verej­nú pre­zen­tá­ciu.

E – poste­ry pri­hla­suj­te vypl­ne­ním FORMULÁRA →

  Vzo­ry na stia­hnu­tie a infor­má­cie k výro­be e‑posterov  

Ak potre­bu­je­te viac infor­má­cií, kon­tak­tuj­te pro­sím orga­ni­zač­ný sek­re­ta­riát kon­fe­ren­cie.

PRIHLASOVANIE WORKSHOPOV

Ter­mín  pri­hlá­se­nia: do 30. 4. 2020 pro­stred­níc­tvom for­mu­lá­ra →

Pri­hlá­se­ný works­hop umož­ní účast­ní­kom zís­kať novú zruč­nosť v oblas­ti psy­chiat­rie.

Ak potre­bu­je­te viac infor­má­cií, kon­tak­tuj­te pro­sím orga­ni­zač­ný sek­re­ta­riát kon­fe­ren­cie.

 

———————— GENERÁLNY  PARTNER ————————

———————— HLAVNÍ  PARTNERI ————————

                 

                               

———————— PARTNERI ————————

Dob­rý deň dámy a páni,
dovoľ­te mi v mene orga­ni­zač­né­ho výbo­ru pozvať Vás na tra­dič­né podu­ja­tie
XIV. Slo­ven­ský psy­chiat­ric­ký zjazd, kto­ré sa usku­toč­ní v dňoch
17. – 20. júna 2020 v Hote­li Park Inn by Radis­son Danu­be, Bra­ti­sla­va.
Hlav­nou témou je posun, či zme­na v našom odbo­re vyjad­re­ná náz­vom
„Psy­chiat­ria za hra­ni­ca­mi súčas­nej para­dig­my“.
Verí­me, že podu­ja­tie zauj­me a podob­ne ako pred­chá­dza­jú­ce roky nám zacho­vá pria­zeň pri­bliž­ne 400 odbor­ní­kov, kto­rí sa venu­jú prob­le­ma­ti­ke dušev­né­ho zdra­via a psy­chic­kých porúch z rôz­nych hľa­dísk. Váži­me si našu dote­raj­šiu spo­lu­prá­cu pri orga­ni­zo­va­ní vzde­lá­va­cích podu­ja­tí Slo­ven­skej psy­chiat­ric­kej spo­loč­nos­ti SLS, a pre­to Vás tou­to ces­tou pozý­va­me k par­tner­stvu. Ak máte záu­jem o par­tner­stvo, kon­tak­tuj­te agen­tú­ru KAMI, kto­rá je aj ten­to rok  pove­re­ná orga­ni­zá­ci­ou zjaz­du a na požia­da­nie Vám zašle kom­plet­ný mate­riál vrá­ta­ne pri­hla­so­va­cie­ho for­mu­lá­ra. Pora­die pri­ja­tých pri­hlá­šok bude roz­ho­du­jú­ce pri zara­de­ní sympózia/workshopu v prog­ra­me. Všet­ky ďal­šie infor­má­cie, vrá­ta­ne rám­co­vé­ho prog­ra­mu budú dostup­né a aktu­ali­zo­va­né TU.

S pozdra­vom,
MUDr. Ľubo­mí­ra Izá­ko­vá, PhD.
pre­zi­dent­ka SPsS SLS , za orga­ni­zač­ný výbor XIV. SPZ