Organizátori:
Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť
organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzitná nemocnica Martin
Spolok lekárov v Martine
Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM

Odborný garant:
Klinika pneumológie a ftizeológie Univerzity Komenského v Bratislave,
Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a Univerzitnej nemocnice Martin

TémY

Difúzne parenchýmové choroby pľúc
Varia

svoj priestor však tradične nájdu aj iné aktuálne témy pneumoftizeológie.


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

V tomto jubilejnom ročníku sme sa rozhodli inovovať koncepciu podujatia: Okrem iného Vám X. Haľákove dni ponúknu ucelený postgraduálny edukačný blok, v ktorom Vás prednášatelia, lekári s praktickými skúsenosťami z danej oblasti, povedú krok za krokom procesom diferenciálnej diagnostiky tejto heterogénnej a širokej skupiny chorôb a syndrómov od základných HRCT vzorov až po stanovenie diagnózy.

Svoju účasť na tomto bloku prisľúbili:

 • MUDr. Dominik Juskaničrádiodiagnostik
  téma základných HRCT vzorov pri difúznych parenchýmových chorobách pľúc,

 • MUDr. Martina Doubková, Ph.D. – pneumoftizeológ
  MUDr. Svatopluk Richter – rádiodiagnostik
  téma opacít mliečneho skla,

 • MUDr. Ján Červeň pneumoftizeológ
  téma vzoru obvyklej intersticiálnej pneumónie,

 • MUDr. Róbert Slivka, PhD. pneumoftizeológ
  téma vzoru organizujúcej sa pneumónie,

 • MUDr. Peter Kúkoľ – pneumoftizeológ
  téma mikronodulácií,

 • doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD. – pneumoftizeológ
  téma cystických zmien.

Touto cestou Vás srdečne pozývame na aktívnu prezentáciu Vašich klinických skúseností a výsledkov klinického výskumu z tejto oblasti pneumoftizeológie. Svoj priestor však ako obyčajne nájdu aj príspevky z iných oblastí odboru.
Organizačný a programový výbor sa Vám pokúsia pripraviť zaujímavý a pestrý odborný program s edukačným potenciálom, vytvoriť dôstojné prostredie pre prezentáciu výsledkov vlastnej práce, ale aj pre neformálne stretnutia a diskusie.
Program by mal osloviť najmä pneumoftizeológov, ale aj lekárov príbuzných, predovšetkým internistých odborov a praktických lekárov, tých ktorí sú v špecializačnej príprave, ale aj tých, ktorí chcú po jej absolvovaní ďalej rozširovať svoje odborné obzory.

V prípade potreby ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať na  kami@agenturakami.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizačný výbor
Robert Vyšehradský

INFORMÁCIE

REGISTRÁCIA / PRIHLÁSENIE AKTÍVNEJ ÚČASTI:

Prihlásenie aktívnej účasti: do 5. 9. 2021
Forma prezentácie: prednáška

REGISTRAČNÝ POPLATOK: do 5. 9. 2021 od 6. 9. 2021 a na mieste
Aktívny účastník – 1. autor bez úhrady
Lekár 15  € 25  €
Sestra, sprevádzajúca osoba 10  € 10  €

V cene registrácie je zahrnuté: účasť na odbornom programe, informačný balíček, občerstvenie, účasť na spoločenskom večere.

Nepeňažné plnenie:

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, doprava). Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vstup do kongresových priestorov a účasť na spoločenskom večere len po preukázaní sa menovkou, ktorú účastníci dostanú pri registrácii. Registrovaný účastník konferencie je povinný nosiť ju na viditeľnom mieste

Registračný poplatok uhraďte prosím na účet:
Názov účtu: Agentúra KAMI, s. r. o., Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Peňažný ústav: ČSOB/OTP Banka Slovensko, a.  s.
IBAN: SK29 5200 0000 0000 0947 0420
SWIFT: OTPVSKBX
Variabilný symbol: bude Vám priradený po zaregistrovaní sa
Konštantný symbol: 0308

Storno podmienky:
Organizátor konferencie musí byť vyrozumený o zrušení účasti na konferencii písomne e-mailom na kami@agenturakami.sk
Zrušenie po telefonáte nebude akceptované.
do  7. 9. 2021 – 50 % storno registračného poplatku
od 8. 9. 2021 – 100 % storno registračného poplatku

Hodnotenie ARS CME:
Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Kredity za pasívnu účasť:
Štvrtok 7. 10. 2021 
Piatok   8. 10. 2021    

Kredity za aktívnu účasť (za každý príspevok):
Prvý autor slovenský / zahraničný  10 kreditov / 15 kreditov
Dvaja spoluautori slovenskí / zahraniční  5 kreditov / 10 kreditov

Certifikáty:
Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájdu účastníci na stránke
https://ks.lekom.sk – zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity. Účastníkom, ktorí nemajú vytvorené konto, zašleme certifikát e-mailom cca do dvoch týždňov po skončení konferencie.

ZABEZPEČENIE UBYTOVANIA:
Ubytovanie pre účastníkov konferencie zabezpečuje Agentúra KAMI, s. r. o., pre viac informácií napíšte na kami@agenturakami.sk

 

Hotel TURIEC**** 
Dvojlôžková izba – 109 EUR
Dvojlôžková izba obs. 1 os. – 92 EUR
Miestny poplatok – 1 EUR / noc / osoba 

 

 

Agentúra KAMI, s. r. o., si vyhradzuje právo na zmenu cien.

PRIHLÁŠKA

1 Step 1
Registračný formulár
Súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov

Osobné údaje budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním osobných údajov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje aj naďalej v absolutnom bezpečí. Aktualizované pravidlá o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle http://www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov. Prosím, prečítajte si nové pravidlá a presvedčte sa o tom, že nám na bezpečnosti Vašich osobných údajov skutočne záleží.

TERMÍN UBYTOVANIA
ÚČASTNÍK
REGISTRÁCIU HRADÍ
ÚČASŤ
Registrácia AKTIVNEJ ÚČASTI bola ukončená!

Abstrakt môžete zaslať aj samostatne na emailovú adresu agenturakami@agenturakami.sk do 5. 9. 2021

Požadujem vystaviť a zaslať faktúru
ON-LINE REGISTRÁCIA UKONČENÁ

Registrácia je možná už len priamo na mieste konania konferencie
ĎAKUJEME!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

 

Pre viac informácií píšte na kami@agenturakami.sk

PARTNERI

Generálny partner:

Hlavný partner:

 

 

Partneri: