Pedopsychiatria

Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie
Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS

Vás pozývajú na klinickú konferenciu

Hlavolamy v detskej psychiatrii

Kazuistiky z praxe

30. – 31. 3. 2023 
Hotel Turiec, Martin

Informácie

Príhovor

Vážení priatelia, kolegovia, opakovane sa stretávame na podujatí Hlavolamy v detskej pedopsychiatrii.

 Prvýkrát sme sa stretli, aby sme si uctili 90. výročie narodenín primárky MUDr. Andrašinovej , ktorá bola prvou primárkou na pedopsychiatrickom oddelení v Košiciach.  Naše stretnutia sa v ostatnom čase značne redukovali, je stále menej a menej príležitostí na to, aby sme si navzájom odovzdali skúsenosti, podelili sa o pracovné úspechy i neúspechy. Štúdium odbornej literatúry a on – line semináre nás edukujú, všetci však potrebujeme aj skúsenosti z aplikácie získaných poznatkov, zážitky z praxe. Aj preto pokračujeme v multidisciplinárnom kazuistickom stretnutí odborníkov z celého Slovenska. 
Mimoriadne si vážim veľký záujem o akciu aj množstvo prihlásených prednášok. Už len samotné mená prednášajúcich garantujú aj vysokú kvalitu jednotlivých príspevkov.
Ďakujem všetkým, že ste sa prihlásili a veľmi sa teším, že sa zase stretneme. 

Prajem semináru úspešný priebeh a ďakujem Agentúre KAMI za pomoc pri realizácií stretnutia.

Organizačný výbor:

MUDr. Terézia Rosenbergerová
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

 

Garant podujatia:

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

Konferencia je ohodnotená kreditmi ARS CME.

Kredity za pasívnu účasť:
30. 3. 2023 – 8 kreditov
31. 3. 2023  – 4 kredity

Program

Štvrtok 30. 3. 2023

8.30    Otvorenie konferencie 

8.45 – 10.20    I. BLOK

Predsedajúca: Matzová Z. 

ADHD a liečba
Rosenbergerová T., Košice 

Agresívne konanie adolescentnej pacientky
Fuňáková D., Hrtánek I., Hamráková A., Ferencová N., Višňovcová Z., Tonhajzerová I., Ondrejka I., Martin

Blud či závažná skutočnosť?
Vatrál M., Trebatická J., Jurík J., Bratislava

Mentálna bulímia: Rany na duši, rany na tele
Vášáryová D., Trebatická J., Bratislava

Panická porucha v obraze závažného somatického ochorenia
Jurík J., Trebatická J., Vatrál M., Šuba J., Horváth V., Bratislava

Zhodnotenie výsledkov práce v pedopsychiatrii
Dunajová Družkovská L., Bratislava

10.20 – 10.35     prestávka

10.35 – 12.15    II. BLOK

Predsedajúca: Trebatická J.

Liečba schizofrénie
Rosenbergerová, T., Košice 

Stres a „psyché-soma“ – quovadis?
Tonhajzerová I., Ferencová N., Višňovcová Z., Hrtánek I., Fuňáková D., Hamrákova A., Ondrejka I., Martin

Cytokíny – nový hráč v diagnostike a terapii adolescentnej depresii?
Ferencová N., Višňovcová Z., Ondrejka I., Fuňákova D., Hrtánek I., Hamráková A., Tonhajzerová I., Martin

Sympatikový „arousal“ a adolescentná depresia – hodnotenie a klinická implikácia
Višňovcová Z., Ferencová N., Ondrejka I., Hrtánek I., Fuňáková D., Hamráková A., Tonhajzerová I., Martin

Vplyv nekódujúcich RNA na vznik a rozvoj veľkej depresívnej poruchy
Braný D., Krivošová M., Dvorská D., Oppa M., Dubovcová M., Huťka P., Hrtánek I., Halašová E., Ondrejka I., Martin

Poradenský systém – ako sa po „novom“ staráme o potreby detí
Horváthová M., Litavský M., Košice

12.15 – 13.15    Obed

13.15 –14.45    III. BLOK

Predsedajúci: Hrtánek I.

Klinické aspekty liečby insomnie u PAS 
Rosenbergerová T., Košice 

Psychotický stav u adolescentnej pacientky s gangliozidózou (kazuistika)
Oppa M., Hrtánek I., Mlynčeková Z., Ondrejka I., Martin

Tourettov syndróm ako nežiaduci účinok inhalačného flutikazónu v liečbe astmy
Marcinčáková Husárová V., Bratislava

Komplexný terapeutický prístup u adolescentky s depresívnou poruchou
Hamráková A., Ondrejka I., Fuňáková D., Agouba S. M., Ferencová N., Višňovcová Z., Tonhajzerová I., Martin

Problematika sebapoškodzovania na regionálnej úrovni a etické aspekty online výskumu
Záborská D., Farský I., Kiššová E., Martin

Multidimenzionálne posudzovanie príčin odmietania rodiča v poručenských sporoch
Karkošková S., Bratislava

14.45 –16.15    IV. BLOK

Predsedajúci: Oppa M.

ADHD a kombinovaná liečba
Rosenbergerová T., Košice 

Atypický Tourettov syndróm? (videokazuistika)
Šoltýsová M., Necpál J., Zvolen

Tik-tok tiky
Necpál J., Zvolen

Objektívne hodnotenie antidepresívnej liečby v adolescentnom veku – kazuistiky
Kováčová V., Mačejová A., Višňovcová Z., Ferencová N., Tonhajzerová I., Ondrejka I., Martin

Od OCD k schizofrénii (kazuistika)
Mlynčeková Z., Kováčová V., Mačejová A., Hrtánek I., Tonhajzerová I., Ondrejka I., Martin

Ochrana detských práv
Dobrovodský R., Bratislava

16.15 – 16.30     prestávka

16.30 – 18.00    V. BLOK

Predsedajúca: Hamráková A. 

Neuroleptiká v pedopsychiatrii
Rosenbergerová T., Košice

V slepých uličkách (Beznádej v ambulantnej praxi)
Šoltýsová M., Zvolen 

Schizoobsedantný syndróm – kazuistický prípad
Mačejová A., Mlynčeková Z., Hrtánek I., Tonhajzerová I., Ondrejka I., Martin

Odliečený abstinujúci otec a dospievajúca dcéra. Dialóg.
Gábriš Ľ., Labodová P., Palárikovo 

…Quomodo crucem humeris tuis portabis?
Ander Š., Plešivec

Judikatúra o detských právach
Pirošíková M., Bratislava

18.30 Večera

19.30 Premietanie večerného filmu v hoteli Turiec (kongresová sála)
Narušiteľ systému

Piatok 31. 3. 2023

7.30 – 8.00  „Raňajkový“ blok

Autizmus a spánok
Rosenbergerová T., Košice

8.00 – 9.30    Workshop (pre 30 účastníkov)

Desať vecí, ktorým čelia teenageri s Aspergerovým syndrómom
Hincová V., Zvolen

9.30 – 9.40         prestávka

9.40 – 10.40    VI. BLOK

Predsedajúca: Rosenbergerová T.

Moderný dizajn detských psychiatrických oddelení
Antošová M., Havranová A., Vojtek P., Pepucha Ľ., Martin 

Aplikácia intravenózneho ketamínu – štandard ošetrovateľskej starostlivosti v podmienkach Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM
Dubovcová M, Rahimová A., Martin

 

 

Medzirezortná starostlivosť o dieťa s neurovývinovou poruchou v ranom veku: kazuistika dieťaťa so syndrómom Smithovej-Magenisovej
Švekušová M., Šimková S., Košice

Model rešpektujúcej komunikácie v starostlivosti o adolescentov so psychickými poruchami
Lokšíková A., Kolková M., Hutlasová M., Kiššová E., Dubovcová M., Ondrejka I., Martin

10.40 – 10.50    prestávka

10.50 – 11.50    VII. BLOK

Predsedajúci: Fuňáková D.

Špecifiká a zmysel skupinovej psychoterapie adolescentov
Hutlasová M., Kolková M., Lokšíková A., Kiššová E., Ondrejka I., Martin

Úloha psychológa v Centrách pre deti a rodiny (kazuistika)
Kolková M., Lokšíková A., Hutlasová M., Kiššová E., Ondrejka I., Martin

„Psíček prezradím Ti tajomstvo….keď som bola dieťa! Ale veď stále som.”
Olíková, J., Martin 

Arteterapia u pacientov s pervazívnou poruchou
Orosová A., Košice

11.50 – 12.05    Ukončenie konferencie

Registrácia

 

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

Prihlásenie:
On-line: formulárom ↓
E-mailom: kami@agenturakami.sk

Ponúkame prihlásenie aktívnej účasti formou:

  • Prednáška:  do 25. 2. 2023

1. autor neplatí registračný poplatok

Autori môžu ABSTRAKTY svojich príspevkov posielať do stanoveného termínu 25. 2. 2023 na adresu kami@agenturakami.sk

 Registračný poplatok: do 25. 2. 2023 od 26. 2. 2023,
na mieste
 Člen sekcie (DaDP)  59 € 79 €
 Nečlen sekcie (DaDP) 69 € 89 €
 Mladý lekár do 35 r., člen sekcie 39 € 59 €
 Lekár dôchodca, študent, doktorand 19 € 19 €
 Sprevádzajúca osoba 40 € 40 €
Účastník nad 70 r. zdarma

V prípade využitia zvýhodnenej ceny registrácie je potrebné nielen sa zaregistrovať cez online registračný formulár, ale aj príslušnú sumu do stanoveného termínu uhradiť.

Cena zahŕňa: účasť na konferencii, večera 30. 3. 2023, coffeebreak, konferenčný balíček, organizačné zabezpečenie konferencie
Možnosť zakúpenia obeda 30. 3. 2023 – 12 EUR

Registračný poplatok uhraďte prosím na účet:
Názov účtu: Agentúra KAMI, s. r. o.
Peňažný ústav: ČSOB, a. s., Letná 48, 052 01 Spišská Nová Ves
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
SWIFT: CEKOSKBX
VS: bude Vám priradený po zaregistrovaní
KS: 0308

STORNO PODMIENKY

Organizačný sekretariát konferencie musí byť vyrozumený o zrušení účasti na konferencii písomne e‑mailom na kami@agenturakami.sk.  Zrušenie po telefóne nebude akceptované.
do 28. 2. 2023 – bez storno poplatku
od 1. 3. 2023  – 100 % výška registračného poplatku

NEPEŇAŽNÉ PLNENIE

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, doprava). Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

HODNOTENIE ARS CME

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK, SLS a Európskou akreditačnou radou. Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájdu účastníci na stránke https://ks.lekom.sk – zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity. Účastníkom, ktorí nemajú vytvorené konto, zašleme potvrdenie o účasti e‑mailom.

ZABEZPEČENIE UBYTOVANIA

Hotel Turiec, Martin
½-lôžková izba obsadená 2 osobami – 105 €/noc
½-lôžková izba obsadená 1 osobou –     89 €/noc
Miestny poplatok                                         1 €/os./noc
V cene ubytovania je zahrnuté: raňajky, parkovanie, internet

Ubytovanie pre účastníkov konferencie v hoteli Turiec zabezpečuje Agentúra KAMI.
E-mailom: kami@agenturakami.sk

1 Step 1
REGISTRAČNÝ FORMULÁR
Informovanie dotknutej osoby

Povinné informovanie k registrácii
Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ – Agentúra KAMI, s.r.o., so sídlom Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 706 272 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je organizačné zabezpečenie odborného vedeckého vzdelávacieho podujatia na medzinárodnej úrovni, ktoré je považované za sústavne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje v absolútnom bezpečí. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie osobných údajov. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v pravidlách o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle http://www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov alebo si ich môžete vyzdvihnúť priamo u nás.

Účastník
Účasť
Možnosť dokúpenia obeda30. 3. 2023 – 12 €

Tieto informácie môžete zasielať aj na e-mail kami@agenturakami.sk


Termín

 

Požadujem vystaviť faktúru

Faktúru zaslať
Súhlasím so zasielaním pozvánok, týkajúcich sa organizácii kongresov, konferencií, seminárov v pôsobnosti Agentúry KAMI, s. r. o. na uvedenú e‑mailovú adresu v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním osobných údajov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje aj naďalej v absolútnom bezpečí. Aktualizované pravidlá o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov. Prosím, prečítajte si nové pravidlá a presvedčte sa o tom, že nám na bezpečnosti Vašich osobných údajov skutočne záleží.

Registrácia bola ukončená! Zaregistrovať sa bude možné už len na mieste konferencie.
V prípade otázok nás kontaktujte na +421 905 886 084 alebo kami@agenturakami.sk

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Organizačný sekretariát

Agentúra KAMI, s. r. o.

Pedopsychiatria

Partneri

Gerot-Lannach
KRKA
Lundbeck
STADA
Angelini Pharma
Medis
Gedeon-Richter
QPharma
MagnaPharm
Esprico
PETROLTRANS
ZINZINO
Portál-Slovakia-glow.png

POZVANIE FIRIEM

Dobrý deň,
dovoľte nám, aby sme Vás v mene organizátorov informovali o príprave konferencie s názvom Hlavolamy v detskej psychiatrii. Srdečne Vás na toto odborné podujatie pozývame! Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o podporu uvedenej konferencie. 

Ponúkame možnosť spolupráce formou KONGRESOVÝCH BALÍČKOV, ktoré obsahujú viacero možností ako Vašu spoločnosť prezentovať.

  • prezentačný stánok spoločnosti
  • aktívna účasť na konferencii
  • inzercia v programe
  • uverejnenie loga medzi partnermi na webe, aj počas konferencie

Prezentačný stánok
Veľkosť plochy je určená výškou partnerstva. Hotel Turiec ponúka priestory na prezentáciu v suteréne – pred vstupom do kongresovej sály. 

Aktívna účasť na konferencii
firemné sympozium – dohodou
prednáška v bloku – dohodou

Inzercia v bulletine
Pripravovaný formát bulletinu je A5 na výšku.
Podklady pre uverejnenie inzercie je potrebné dodať v tlačovom PDF (CMYK, 300 dpi), 3 mm spadávka, na adresu: event@agenturakami.sk, najneskôr do 10. 3. 2023. Inzercie dodané po tomto termíne nebudú súčasťou tlačenej verzie bulletinu.

Logá partnerov
Logá všetkých partnerov podujatia budú prezentované na web stránke konferencie, aj počas konania konferencie, logo je potrebné dodať v tlačovej kvalite. Ak máte o účasť na konferencii záujem, kontaktujte prosím organizátorov – agentúru KAMI – poverenú organizáciou:
Agentúra  KAMI, Jakub Kozák, e-mail: event@agenturakami.sk, tel. 0910 / 993 848
Radi si s Vami dohodneme podmienky spolupráce. 

Ešte raz ďakujeme za pomoc. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

S pozdravom
organizátori konferencie 

Design: © Lucian Cmorej, ABC studio, 2018 — 2023