SPS

Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie
Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS


Vás pozývajú na klinickú konferenciu

Hlavolamy v detskej psychiatrii

zaujímavé kazuistiky z pedopsychiatrickej praxe

5. — 6. marec 2020
Hotel Turiec, Martin

Informácie

Príhovor

Pedopsychiatrické kazuistiky

Kazuistiky sú soľou každého medicínskeho odboru, obzvlášť v psychiatrii  majú významnú úlohu. Psychiatri nemajú v rukách také množstvo pomocných a diagnostických výsledkov ako somatickí lekári, ich práca je sťažená aj pre často nespolupracujúcich  pacientov, či ich príbuzných. Kazuistiky predstavujú jeden z veľmi dôležitých prostriedkov na odovzdávanie si skúseností.

V tomto roku sa stretneme na seminári pedopsychiatrov už tretíkrát. Prvé dva ročníky sa stretli s veľkým záujmom nielen pedopsychiatrov, ale aj ostatných odborných pracovníkov, spolupracujúcich s pedopsychiatrami, či už psychológov, neurológov, pediatrov…

V tomto roku prvýkrát dostanú možnosť aj mladí pedopsychiatri, hlavne lekári pred atestáciou z pedopsychiatrie, ktorým bude venovaný druhý deň seminára. Ich kazuistiky budú po odprednášaní prediskutované v pléne všetkých odborníkov tak, aby boli poučné a diferenciálne diagnosticky správne interpretované. 

Vzhľadom na veľa diskutovanú problematiku etiky kazuistík a ochranu osobných údajov je veľmi dôležité, aby boli vytvorené jasné inštrukcie a pravidlá zverejňovania kazuistických príspevkov.

Aj preto veľmi vítame možnosť stretnutia sa, diskusie a odovzdávanie si skúseností tak, aby pedopsychiatrické výstupy spĺňali všetky kritéria odborných záverov.

MUDr. Terézia Rosenbergerová
a organizátori konferencie

Organizačný výbor:

MUDr. Terézia Rosenbergerová
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

 

Garant podujatia:

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

Konferencia je ohodnotená kreditmi ARS CME.

Program konferencie

Organizátori si vyhradzujú právo na zmeny!

Štvrtok 5. 3. 2020

8.00              Registrácia účastníkov

9.15 – 9.30    Slávnostné otvorenie

9.30 – 10.30 BLOK 1

Predsedajúci:
doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD., 
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Úvod do MKCH 11 
Matzová Z., Trebatická J., Šuba J. (Bratislava)

ADHD – liečiť, či neliečiť
Rosenbergerová T. (Košice)

10.30 -12.00 BLOK 2 

Predsedajúci:
prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD., 
doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.   

Osmotický demyelinizačný syndróm a organická katatónia – videokazuistika
Hrtánek I., Oppa M., Tonhajzerová I., Ondrejka I. (Martin)

Vomitus v kontexte psychosomatických porúch
Cesneková D., Hrtánek I., Muchová Z., Huťka P., Tonhajzerová I., Ondrejka I. (Martin)

Emočná dysregulácia pri depresii – je možné objektívne stanoviť?  
Sekaninová N., Ondrejka I., Bóna Olexová L., Višňovcová Z., Cesneková D., Tonhajzerová I. (Martin)   

12.00 – 13.00 obed

13.00 – 14.30 BLOK 3

Predsedajúci:
MUDr. Terézia Rosenbergerová, 
MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.

Efektívna liečba porúch príjmu potravy
Fuseková I., Matzová Z., Paulinyová M., Belešová P., Tomášek I. (Bratislava) 

Liečba porúch príjmu potravy v dennom stacionári 
Matzová Z., Paulinyová M., Fuseková I., Belešová P., Tomášek I. (Bratislava) 

Family Focused Therapy podľa modelu Maudsley
Paulinyová M., Belešová P., Matzová Z., Fuseková I., Tomášek I. (Bratislava)

 

Fázy liečby Family Focused Therapy podľa modelu Maudsley 
Belešová P., Paulinyová M., Fuseková I., Matzová Z., Tomášek I. (Bratislava) 

14.30 – 14.40 Prestávka

14.40 – 16.00 BLOK 4

Predsedajúci:
prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD., 
doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

O detskej psychiatrii
Tomanová V., (Bratislava)

Mega cisterna magna asociovaná so psychotickým stavom 
Oppa M., Hrtánek I., Tonhajzerová I., Ondrejka I. (Martin)

Efekt metylfenidátu na pupilárny reflex pri ADHD
Hamráková A., Sekaninová N.,  Hrtánek I., Ondrejka I., Tonhajzerová I. (Martin)

Psychotická porucha v detstve a jej súvislosť s dysfunkciou epifýzy 
Huťka P., Muchová Z., Hrtánek I., Cesneková D., Oppa M., Tonhajzerová I., Ondrejka I. (Martin)

16.00 – 16.10 Prestávka 

16.10 – 17.30 BLOK 5

Predsedajúci:
MUDr. Zuzana Matzová, PhD., 
MUDr. Martina Paulinyová, PhD.

Kanibal 
Farkašová Iannaccone S., Vyhnálková V., Farkaš D., Rosenbergerová T. (Košice) 

Súvislosti psychotickej depresie s liečbou isotretinoinom a novodiagnostikovanou epilepsiou
Muchová Z., Huťka P., Cesneková D., Hrtánek I., Ondrejka I. (Martin)

Cirkulantka
Kvetková L., Rosenbergerová T. (Košice) 

17.30 – 18.00 WORKSHOP 1

Arteterapia I.  
Orosová A. (Košice) 

18.00 Večera

Piatok 6. 3. 2020

8.00 – 8.30 Raňajkové sympózium

Probiotiká v liečbe autizmu
Rosenbergerová T. (Košice) 

Vzdelávacia aktivita pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia detská psychiatria 

8.30 – 10.00 BLOK 6

Predsedníctvo:
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., 
doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD., 
MUDr. Zuzana Matzová, PhD.  

DMDD – nová diagnostická jednotka v DSM-5
Fülöpová M. (Poprad) 

Obrazy nálad – kazuistika adolescentnej pacientky s bipolárnou afektívnou poruchou
Hanuštiaková R. (Bratislava) 

Bipolárna afektívna porucha – diferenciálna diagnostika
Klamová L. (Michalovce)

Nepredvídateľný suicidálny pokus
Surovcová A., Trebatická J., Rybárová K. (Bratislava)

Odborný komentár a diskusia

 

 

10.00 – 10.15 Prestávka

10.15 – 11.45 BLOK 7    

Predsedníctvo:
doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.,
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.,
MUDr. Zuzana Matzová, PhD.  

Tiková porucha a epilepsia – diferenciálna diagnostika a liečba
Šestáková M., Zorvan J. (Rimavská Sobota)

Akútny psychotický stav – možné príčiny
Giblová Z., Balážová M. (Bratislava)

Hyperkinetická porucha aktivity a pozornosti – diferenciálna diagnostika 
Haburčáková K. (Hraň)

Vývojové otázky a diagnostika v pedopsychiatrii
Breznoščáková D. (Košice)

Odborný komentár a diskusia

11.45 – 12.15 WORKSHOP 2

Arteterapia II.  Čo je fraktálna kresba
Bažová Grňa A. (Košice) 

12.15 – 12.30 Vyhodnotenie kazuistík, ukončenie konferencie

Registrácia

 

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

Prihlásenie:
On-line: formulárom ↓
E-mailom: kami@agenturakami.sk

Autori môžu svoje príspevky (krátka charakteristika kazuistiky + 3 navrhované otázky zamerané na liečbu alebo dif. dg.) posielať do stanoveného termínu  15. 2. 2020 na adresu kami@agenturakami.sk

 Registračný poplatok: do 31. 1. 2020 od 1. 2. 2020, na mieste
 Člen sekcie (DaDP)  40 € 55 €
 Nečlen sekcie (DaDP) 50 € 65 €
 Mladý lekár do 35 r., člen sekcie 30 € 45 €
 Lekár dôchodca, študent, doktorand 15 € 15 €
 Sprevádzajúca osoba 30 € 40 €

Cena zahŕňa: účasť na konferencii, 1 × obed, 1 × večera, konferenčný balíček, organizačné zabezpečenie konferencie.
1. autor neplatí registračný poplatok

Prihlásenie na WORKSHOP: počet účastníkov je obmedzený kapacitou sály

Prihlásenie:
online formulárom: ↓
e-mailom: kami@agenturakami.sk

Registračný poplatok uhraďte prosím na účet:
Názov účtu: Agentúra KAMI, s. r. o., Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. Spišská Nová Ves
IBAN: SK29 5200 0000 0000 0947 0420
SWIFT: OTPVSKBX
VS: bude Vám priradený po zaregistrovaní
KS: 0308

ZABEZPEČENIE UBYTOVANIA:

Hotel Turiec:
1/2 –lôžková izba obsadená 2 osobami – 94 € /noc + miestny poplatok 1 €
1/2 – lôžková izba obsadená 1 osobou – 87 € /noc + miestny poplatok 1 €
V cene ubytovania je zahrnuté: raňajky, parkovanie, internet

Ubytovanie pre účastníkov konferencie v hoteli Turiec zabezpečuje Agentúra KAMI.
E-mailom: kami@agenturakami.sk

[[[["field13","contains","akt\u00edvna \u00fa\u010das\u0165"]],[["show_fields","field20"],["show_fields","field29,field30,field31,field32,field33,field34"]],"and"],[[["field26","equal_to","e-mailom"]],[["show_fields","field39"]],"and"],[[["field45","equal_to","1\/2 l\u00f4\u017ekov\u00e1 izba obsaden\u00e1 2 osobami"]],[["show_fields","field47"]],"and"],[[["field45","equal_to","1\/2 l\u00f4\u017ekov\u00e1 izba obsaden\u00e1 1 osobou"],["field45","equal_to","1\/2 l\u00f4\u017ekov\u00e1 izba obsaden\u00e1 2 osobami"]],[["show_fields","field46"]],"or"]]
1 Step 1


Registrácia možná už len na mieste konania konferencie

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Osobné údaje budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním osobných údajov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje aj naďalej v absolutnom bezpečí. Aktualizované pravidlá o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle http://www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov. Prosím, prečítajte si nové pravidlá a presvedčte sa o tom, že nám na bezpečnosti Vašich osobných údajov skutočne záleží.

Účastník
Účasť
Druh aktívnej účasti

Tieto informácie môžete zasielať aj na e-mail kami@agenturakami.sk

Termín

 

Požadujem vystaviť faktúru

Faktúru zaslať


Registrácia možná už len na mieste konania konferencie

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Organizačný sekretariát

Agentúra KAMI, s. r. o.

KAMI-logo

Partneri

QPharma
PETROLTRANS
Zentiva
teva
Lundbeck
Gedeon-Richter
Angelini
Neuraxpharm

POZVANIE FIRIEM

Dobrý deň,
dovoľte nám, aby sme Vás v mene organizátorov informovali o príprave konferencie s názvom Hlavolamy v detskej psychiatrii. Srdečne Vás na toto odborné podujatie pozývame! Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o podporu uvedenej konferencie. 

Ponúkame možnosť spolupráce formou KONGRESOVÝCH BALÍČKOV, ktoré obsahujú viacero možností ako Vašu spoločnosť prezentovať.

  • prezentačný stánok spoločnosti
  • aktívna účasť na konferencii
  • inzercia v programe
  • uverejnenie loga medzi partnermi na webe, aj počas konferencie

Prezentačný stánok
Veľkosť plochy je určená výškou partnerstva. Hotel Turiec ponúka priestory na prezentáciu v suteréne – pred vstupom do kongresovej sály. 

Aktívna účasť na konferencii
firemné sympozium – dohodou
prednáška v bloku – dohodou

Inzercia v bulletine
Pripravovaný formát bulletinu je A5 na výšku.
Podklady pre uverejnenie inzercie je potrebné dodať v tlačovom PDF (CMYK, 300 dpi), 3 mm spadávka, na adresu: kamenicka@agenturakami.sk , najneskôr do 14. 2. 2020. Inzercie dodané po tomto termíne nebudú súčasťou tlačenej verzie bulletinu.

Logá partnerov
Logá všetkých partnerov podujatia budú prezentované na web stránke konferencie, aj počas konania konferencie, logo je potrebné dodať v tlačovej kvalite. Ak máte o účasť na konferencii záujem, kontaktujte prosím organizátorov – agentúru KAMI – poverenú organizáciou: Agentúra  KAMI, Štefánia Kamenická, e-mail: kamenicka@agenturakami.sk, tel. 0905 / 530 158
Radi si s Vami dohodneme podmienky spolupráce. 

Ešte raz ďakujeme za pomoc. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

S pozdravom
organizátori konferencie 

Design: © Lucian Cmorej, ABC studio, 2018